Niewiedza nie chroni

- Pracownik zakładu pracy chronionej poinformował pracodawcę 14 grudnia 2012 r., że otrzymał decyzję ZUS o przyznaniu emerytury na podstawie wniosku, który złożył 1 sierpnia 2012 r., o czym nie zawiadomił firmy. Jest zatrudniony od 17 sierpnia 2011 r., ma umiarkowany stopień niepełnosprawności przyznany na stałe i z tej racji pobieramy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowanie do jego wynagrodzenia. Czy w związku z tym, że decyzja ZUS przyznaje prawo do emerytury od 1 sierpnia, a została wydana 4 grudnia 2012 r., musimy zwrócić dofinansowanie od sierpnia do grudnia za tego pracownika i dokonać korekty Wn-D?

Tak. Pracodawca musi zwrócić do PFRON dofinansowania uzyskane począwszy od okresu sprawozdawczego sierpień 2012 r. Wynika to z dostarczonej do firmy przez pracownika w stopniu umiarkowanym decyzji ZUS o ustalonym prawie do emerytury. Widnieje w niej postanowienie, że prawo do tego świadczenia przyznaje się od 1 sierpnia 2012 r.

W związku z tym korekt na tzw. minus za tego pracownika trzeba dokonać od okresu sprawozdawczego sierpień - listopad 2012 r. Pracodawca musi też skorygować wnioski Wn-D za sierpień, wrzesień, październik i listopad ubiegłego roku oraz załączniki INF-D-P dla tego pracownika, wskazując

w nich etat (z ustalonym prawem do emerytury). Program System Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) wówczas wyliczy zero do wypłaty.

Do korekt wniosku Wn-D należy też dodać informację tzw. INF-O-PP. Przypominam, że w części E (tabela) już w nich należy wykazać wszystkie miesiące, za które firma wnioskowała o dofinansowanie. Przykładowo robiąc korektę za sierpień jeszcze w grudniu 2012 r. w tabeli E należy podać dane za okresy sprawozdawcze styczeń-listopad 2012 r.

Wcześniejsze świadczenie to nie emerytura

- Czy możemy ubiegać się w PFRON o dofinansowanie dla pracownika w stopniu umiarkowanym, który ma przyznane tylko świadczenie przedemerytalne, a nie ma ustalonego prawa do emerytury? Ostatnio na infolinii w PFRON pracodawca usłyszał, że dofinansowanie na taką osobę nie przysługuje. Czy to prawda?

Zgodnie z art. 26a ust. 1 a1 ustawy o rehabilitacji miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń nie przysługuje na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury. Ma je osoba, która uzyskała decyzję organu ubezpieczeniowego dotyczącą przyznania świadczenia emerytalnego. Przepisu tego nie stosuje się więc do osób pobierających świadczenie przedemerytalne.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Taką opinię wyraziło też Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w piśmie z 4 maja 2011 r., (BON-I-5232-26-IKW/11). Uważam, że w dalszym ciągu jest ona aktualna. To stanowisko BON dotychczas brał również pod uwagę PFRON. W związku z tym prawdopodobnie na infolinii Funduszu zaszła pomyłka w odpowiedzi.

Urlop po roku pracy z orzeczeniem

Pracownik miał na stałe orzeczony lekki stopień niepełnosprawności. Przebywając na świadczeniu rehabilitacyjnym, wystąpił do powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności o jego podwyższenie. Wniosek złożył 31 października 2012 r., komisja odbyła się 28 listopada i pracownik uzyskał stopień znaczny.

Na dokumencie widnieje postanowienie: ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od 30 października 2012 r. Pracownik przedstawił pracodawcy nowe orzeczenie 14 grudnia 2012 r. Czy musimy zrobić korekty INF-1 i od kiedy – 30 października, czy od 14 grudnia 2012 r.? Czy za 2012 r. należy się tej osobie dodatkowy urlop wypoczynkowy (10 dni) ze względu na uzyskany stopień niepełnosprawności, czy proporcjonalnie do końca roku?

Tu należy wprost zastosować art. 2a ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzU z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm., dalej ustawa o rehabilitacji) i zaliczyć pracownika do stopnia znacznego od 30 października 2012 r. Zatrudniony zmieści się w trzech miesiącach wstecz od daty dostarczenia nowego orzeczenia do zakładu.

W związku z tym należy zrobić korekty w INF-1 i od 30 października 2012 r. zaliczyć go do stopnia znacznego.

Jeżeli jest to pierwsze orzeczenie pracownika o niepełnospraw- ności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, to urlop dodatkowy będzie mu przysługiwał dopiero po przepracowaniu roku od dnia zaliczenia go do stopnia znacznego. Pierwszy dodatkowy urlop niepełnosprawny nabywa w całości, nawet jeżeli uzyska do niego prawo dopiero w grudniu danego roku. Wynika to z art. 19 ust. 1 ustawy o rehabilitacji (obszerne informacje w tej sprawie podaje BON na stronie internetowej).

Dodatkowo z wyjaśnień BON wynika, że za dzień zaliczenia do danego stopnia niepełnosprawności należy uznać dzień posiedzenia zespołu orzekającego (data wydania orzeczenia).