W jakiej formie

Kodeks cywilny nie przewiduje żadnej szczególnej formy dla umowy sprzedaży, chyba że dla dokonania danej czynności prawnej wymagana jest taka forma. Dla przykładu umowa sprzedaży nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

Z kolei umowa sprzedaży przedsiębiorstwa musi mieć formę pisemną z poświadczonymi notarialnie podpisami. Jeśli jednak w skład przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Ustalenia stron

Treścią umowy sprzedaży jest zobowiązanie sprzedawcy do przeniesienia na kupującego własności rzeczy (trzeba opisać ją dokładnie oraz podać jej parametry) oraz wydania mu jej. Kupujący zobowiązuje się zaś rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Dokładnie należy opisać cenę i sposób jej zapłaty. Przy czym sposób zapłaty ceny może oczywiście także być określony w różny sposób: zapłata w całości, wniesienie zaliczki lub zadatku i zapłata pozostałej kwoty przed odbiorem lub pod odbiorze rzeczy, sprzedaż ratalna. Zapłata ceny może zostać dokonana w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.

Ważne!

Ustalona przez strony cena powinna odpowiadać rzeczywistej wartości danego przedmiotu. W przypadku zastosowania ceny sprzedaży w wysokości zdecydowanie niższej niż ceny występujące w obrocie należałoby w umowie wskazać, że zastosowana cena jest np. wynikiem złego stanu technicznego danej rzeczy ruchomej czy też istnienia jakiś wad tej rzeczy.

Prawidłowo sporządzana umowa sprzedaży powinna zawierać oświadczenie o przeniesieniu własności przedmiotu sprzedaży na kupującego oraz oświadczenie sprzedawcy o braku wad fizycznych i prawnych przedmiotu umowy.

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

Możliwość odstąpienia

W określonych przypadkach dopuszczalne jest odstąpienie od umowy sprzedaży. Jednak inne uprawnienia przysługują konsumentom, a inne przedsiębiorcom. Dla przykładu – w przypadku zawarcia takiej umowy pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą poza lokalem przedsiębiorstwa konsument może odstąpić od takiej umowy bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Również konsument, który zawarł umowę sprzedaży na odległość (zazwyczaj przez Internet), może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W sytuacji gdyby przedmiot okazał się niezgodny z umową, w tym także zawierał wady, przepisy o sprzedaży konsumenckiej uprawniają kupującego będącego konsumentem do domagania się wymiany towaru lub bezpłatnej naprawy. Dopiero jeżeli wymiana albo naprawa są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów lub jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość żądaniu kupującego w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności – kupujący może domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

Gdy nabywcą jest przedsiębiorca i stwierdzi on wadliwość produktu – zgodnie z art. 560 k.c. – może od razu od umowy odstąpić albo wynegocjować obniżenie ceny. Sprzedający może zapobiec odstąpieniu od umowy przez kupującego, natychmiast usuwając wady lub wymieniając rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie wymaga formy szczególnej. Powinno być złożone w taki sposób, aby nie nasuwało żadnych wątpliwości. Jednak zgodnie z art. 77 § 2 k.c. – jeżeli umowa została zawarta w formie pisemnej – oświadczenie o odstąpieniu powinno być stwierdzone także pismem. Ponadto musi być złożone w taki sposób, żeby sprzedający mógł się zapoznać z jego treścią i mieć jasność, co do woli kupującego (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 5 marca 2009 r., V ACa 484/08).

Wydanie rzeczy

Istotnym elementem, który musi zostać dokładnie sprecyzowany w umowie sprzedaży zawieranej między przedsiębiorcami, jest moment wydania rzeczy. Zgodnie z art. 548 k.c. — z chwilą wydania rzeczy korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz ryzyko związane z przypadkową utratą lub uszkodzeniem rzeczy przechodzą na kupującego.

Ma to kluczowe znaczenie w przypadku, gdy przejęcie rzeczy nie następuje osobiście, na miejscu, a na przykład za pośrednictwem kuriera. W umowie bowiem może pojawić się zapis, że chwila wydania rzeczy następuje wraz z wydaniem rzeczy kurierowi lub przewoźnikowi i wobec tego w przypadku uszkodzenia lub utraty rzeczy w trakcie transportu sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzecz.

Zapis taki jest zgodny z art. 544 k.c., który stanowi, że jeżeli rzecz sprzedana ma być dostarczona nabywcy i sprzedawca wykorzysta do tego profesjonalnego przewoźnika, rzecz jest uważana za wydaną nabywcy z chwilą przekazania jej przewoźnikowi przez sprzedawcę, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.

Ryzyko przy takim zapisie znajdzie się całkowicie po stronie przedsiębiorcy będącego kupującym. Dlatego warto wprowadzić odmienny zapis, że chwilą wydania rzeczy jest moment jej fizycznego otrzymania przez kupującego. Czasami warto, zwłaszcza w przypadku wartościowego zakupu, pomyśleć o wykupieniu dodatkowego ubezpieczenia towaru w trakcie transportu.

Rękojmia za wady

Gdy obydwie strony są przedsiębiorcami, można dowolnie modyfikować postanowienia dotyczące zasad odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady. Zdarza się, że całkowicie wyłączono odpowiedzialność sprzedawcy z tego tytułu.

Taki zapis może zostać uznany za bezskuteczny jedynie w sytuacji, kiedy udowodnimy, że sprzedający celowo i umyślnie zataił przed kupującym informacje dotyczące wad produktu. Dlatego warto kwestionować taki zapis przed podpisaniem umowy i domagać się jego zmiany.

Wzór – UMOWA SPRZEDAŻY

Umowa zawarta w dniu 6 listopada 2012 r. w Warszawie pomiędzy Janem Kowalskim – PPHU „Komputerowe ABC" z siedzibą w Warszawie (00-111) przy ul. Pandory 2 działającą na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP 12345678 REGON 123456789

Zwanym w treści umowy „sprzedającym"

a

Joanną Kwiatkowską, legitymującą się dowodem osobistym nr APA654321, zamieszkałą w Warszawie przy ul. Groszkowej 5

zwaną w treści umowy „kupującym"

§ 1

Na mocy niniejszej umowy sprzedawca sprzedaje, a kupujący nabywa na własność używany zestaw komputerowy, składający się z:

- komputera marki ------ typ ------, rok produkcji -------, wyposażonego w napęd CD ROM;

- monitora marki ------, typ ------, rok produkcji -------.

- klawiatury marki ------ oraz myszki.

§ 2

Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy, szczegółowo określony w § 1, stanowi jego własność i jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych oraz prawnych, jak również nie jest przedmiotem zabezpieczenia.

§ 3

Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny przedmiotu umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

§ 4

Z tytułu umowy kupujący zapłaci sprzedającemu kwotę w wysokości 1 300,00 zł (jeden tysiąc trzysta złotych).

§ 5

Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność urządzenia określonego w § 1 umowy za kwotę określoną w § 4, której otrzymanie sprzedający kwituje. Kupujący potwierdza odebranie przedmiotu umowy.

§ 6

Strony ustalają, że wszelkie koszty zawarcia umowy ponosi kupujący.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 8

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.......................... ...................

Sprzedający Kupujący