W Krajowym Rejestrze Sądowym znajdą się informacje o kuratorach ustanowionych dla spółek jawnych, komandytowych i partnerskich. Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie z projektem przygotowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości w KRS będzie też można wpisać informacje o ustanowionym kuratorze dla europejskich zgrupowań interesów gospodarczych oraz dla spółek komandytowo-akcyjnych. W rejestrze znajdą się dane kuratora oraz data i powód jego ustanowienia.

Projekt określa też, że zawiadomienia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o wpisie do KRS jednoosobowej spółki kapitałowej powstającej w wyniku przekształcania nie będzie już wysyłał sąd rejestrowy. Zostaną automatycznie wysłane do CEDIG przez Centrum Informacji KRS. Tym samym dane o wpisie takiej spółki będą wychodziły z jednego miejsca, a nie dwóch, jak jest teraz.

etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe