Dziś wchodzą w życie znowelizowane przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym i Krajowym Rejestrze Sądowym. Na ich mocy zarówno na etapie pierwszego wpisu podmiotu do KRS, jak i następnych, dotyczących zmian w składzie organów (np. w zarządzie), sądy będą otrzymywały z rejestru informację dotyczącą karalności danej osoby. Chodzi o skazanie za przestępstwa przeciwko ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi czy papierami wartościowymi.

Do 30 czerwca 2013 r. KRS i KRK sprawdzą, czy osoby wpisane do KRS przed 15 stycznia nie zostały prawomocnie skazane za jedno z takich przestępstw. Jeżeli sąd ujawni, że osoba skazana figuruje w rejestrze, np. jako członek zarządu spółki, poinformuje o tym spółkę, a następnie wykreśli taką osobę z rejestru. Nowelę przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

W razie przekazywania informacji o skazaniach osób już wpisanych w KRS, z systemu KRK będą przesyłane do KRS dane o określonych skazaniach wszystkich osób oraz zastosowanych środkach karnych.

Oprócz wymiany danych między KRS i KRK konieczne staje się też uregulowanie wymiany danych wewnątrz KRS, tj. pomiędzy rejestrem przedsiębiorców i rejestrem stowarzyszeń, fundacji, a także rejestrem dłużników niewypłacalnych.

1 stycznia 2014 r. rozpocznie się II etap realizacji projektu obejmujący automatyczną weryfikację. Ma ona objąć również osoby wpisane do KRS przed wprowadzeniem wspomnianego rozwiązania.

Zmiany w prawie są efektem afery Amber Gold. Jak dotąd w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ zarejestrowano 11 348 zgłoszeń od wierzycieli spółki. Nie jest to jednak pełna liczba wniosków, choć termin składania zgłoszeń od wierzycieli spółki upłynął 27 grudnia 2012 r. Kwota wierzytelności zgłaszana przez wierzycieli będzie znana po zakończeniu procesu ich rejestracji, a następnie weryfikacji pod kątem formalnym przez sędziego komisarza.

Prawidłowo złożone zgłoszenia przekazywane są syndykowi. Pod koniec września 2012 r. gdański sąd informował, że łączna liczba wierzycieli Amber Gold wynosi co najmniej 15 tys., a wartość wymagalnych zobowiązań to około 700 mln zł.

podstawa prawna: nowela z 7 grudnia 2012 r DzU z 29 grudnia, poz.1514