W największym skrócie projekt racjonalizatorski jest rodzajem projektu wynalazczego. Zgodnie z prawem własności przemysłowej przedsiębiorca może uznać za projekt racjonalizatorski każde rozwiązanie nadające się do wykorzystania, niebędące wynalazkiem podlegającym opatentowaniu, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego. Przykładem takiego niebędącego wynalazkiem, ale nadającego się do wykorzystania rozwiązania jest program komputerowy.

Pod pojęciem projektu wynalazczego ustawa rozumie natomiast wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych i projekty racjonalizatorskie. Projekt wynalazczy obejmuje więc zarówno dobra, na które można uzyskać ochronę w Urzędzie Patentowym (np. poprzez patent czy prawo ochronne), jak i inne.

Znaczenie mają oba pojęcia – zarówno projekt racjonalizatorski, jak i projekt wynalazczy – bo prawo własności przemysłowej posługuje się nimi w kilku miejscach. Jednym z ważniejszych jest to, w którym znajdują się przepisy karne. Ustawa przewiduje bowiem, że karze podlega każdy, kto przypisuje sobie autorstwo albo wprowadza w błąd inną osobę co do autorstwa cudzego projektu wynalazczego lub w inny sposób narusza prawa twórcy projektu wynalazczego.

Podstawa prawna: art. 3, 8 i 303 prawa własności przemysłowej (DzU z 2003 r. nr 119, poz. 1117 ze zm.)