Odprawa z art. 92[sup]1[/sup] k.p. (w związku z przejściem na emeryturę lub rentę) należy się pracownikowi tylko raz w życiu. Jeśli więc przejdzie on na emeryturę, a potem podejmie zatrudnienie, to gdy ponownie rozwiąże stosunek pracy i z niego będzie przechodził na emeryturę, już drugi raz nie dostanie pieniędzy.

Dość częsta wątpliwość pracodawców dotyczy właśnie tego, kiedy przechodzącemu na rentę lub emeryturę należy wypłacić odprawę – w dniu rozwiązania stosunku pracy, z dniem określonym w regulaminie pracy, czy dopiero wtedy, gdy złoży on dokumenty potwierdzające, że przechodzi na to świadczenie. [b]Sąd Najwyższy[/b] potwierdził, że jest to ta pierwsza data, czyli dzień ustania zatrudnienia ([b]wyrok z 2 października 1990 r., I PR 284/90[/b]).

Uzasadniając ten wyrok, Sąd Najwyższy przyznał, że „przejście na emeryturę” następuje z reguły jednocześnie z rozwiązaniem stosunku pracy. Jeżeli tak jest, to data rozwiązania stosunku pracy jest jednocześnie terminem wymagalności świadczenia o wypłatę odprawy emerytalnej. Tym samym zakład pracy, który nie spełnia w tym terminie takiego świadczenia, popada w opóźnienie.