[b]W regulaminie płacy wprowadzonym w firmie ustaliliśmy, że za nieprzestrzeganie ustalonego porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp i przeciwpożarowych stosuje się naganę i karę pieniężną. Ta ostatnia nie może przekraczać 10 proc. wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty w danym miesiącu. Czy te postanowienia są zgodne z kodeksem pracy? [/b]

Regulamin pracy nie może być mniej korzystny od tego, co określa kodeks pracy i inne przepisy prawa pracy. Gradacja kar u pracodawcy czytelnika zaczyna się od nagany, natomiast art. 108 § 1 kodeksu pracy jako pierwsze wskazuje upomnienie (takiej kary w tej firmie w ogóle nie ma). Z kolei w innym punkcie regulaminu napisano, że kara pieniężna nie może przewyższać 10 proc. wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty w danym miesiącu.

Natomiast art. 108 § 3 k.p. stanowi, że kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika. Dopiero łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 § 1 pkt 1 – 3 k.p. Ponadto art. 104 § 2 k.p. stanowi, że regulamin pracy powinien zawierać informacje o karach stosowanych u pracodawcy zgodnie z art. 108 k.p. z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników.

Zatem zapis w regulaminie pracy w firmie czytelnika jest gorszy niż w kodeksie pracy. Na podstawie natomiast art. 9 § 2 k.p. postanowienia układów zbiorowych pracy, regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. Takie postanowienia – w myśl art. 18 § 2 k.p. – są nieważne. Zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy.