Niektórzy podają całą wartość towaru czy usługi, a następnie pomniejszają ją o wartości zawarte w fakturach zaliczkowych, wykazując je na fakturze końcowej jako wartości ujemne. Tymczasem nie jest to potrzebne.

Jak wynika z § 10 ust. 5 rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur, jeżeli faktury zaliczkowe nie obejmują całej ceny brutto, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi wystawia fakturę zawierającą te same dane co zwykła faktura, z tym że:

- sumę wartości towarów (usług) pomniejsza się o wartość otrzymanych części należności,

- kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części należności.

Taka faktura powinna również zawierać numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Na fakturze końcowej podajemy więc pozostałą wartość sprzedaży, która nie została objęta fakturami zaliczkowymi. Nie jest konieczne podawanie całej kwoty należności i minusowanie kwot zaliczek na fakturze.

To, że taki sposób postępowania jest prawidłowy, [b]potwierdziła Izba Skarbowa w Poznaniu w interpretacji z 3 grudnia 2008 r. (ILPP2/443-827/08-2/SJ)[/b]. Na koniec przypomnijmy, że jeśli faktury zaliczkowe obejmują całą cenę brutto, wystawianie faktury końcowej jest zbędne.

[i]Podstawa prawna:

–[link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=291169] rozporządzenie ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wystawiania faktur (DzU nr 212, poz. 1337)[/link][/i]