15 lutego br. mija termin rocznego rozliczenia pomocy otrzymywanej z PFRON. Nie obędzie się bez wątpliwości.

Przedsiębiorca musi wykazać, w jakiej wysokości otrzymał wsparcie za cały 2008 r. z tytułu dofinansowania wynagrodzeń niepełnosprawnych oraz zrefundowanych składek na ubezpieczenia społeczne, i porównać je z maksymalnymi granicami pomocy. W tym celu musi złożyć zbiorcze dokumenty za 2008 r.

PFRON ogłosił, że pracodawca, który dokonuje rocznego rozliczenia dofinansowania miesięcznego lub rozliczenia środków uzyskanych dzięki refundacji składek na ubezpieczenia społeczne poprzez przesłanie do PFRON jednego z tych dokumentów (INF-D-R bądź INF-U-R), nie ma obowiązku przesłania wraz z nim informacji o otrzymanej pomocy publicznej. Nie są one bowiem wnioskiem o udzielenie pomocy publicznej, ale jedynie rozliczeniem otrzymanego wsparcia na podstawie art. 25a ust. 2-4 i art. 26a [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=257066]ustawy o rehabilitacji[/link], za rok kalendarzowy. Zdaniem PFRON obowiązek składania takich informacji istniał przy składaniu wniosków o comiesięczne dofinansowania do wynagrodzeń (Wn-D) lub refundację składek (Wn-U) za 2008 r.

PFRON wyjaśnia, że pomoc, która trafia do pracodawców na podstawie art. 25a ust. 2–4 oraz art. 26 a–c ustawy o rehabilitacji, stanowi dla nich pomoc publiczną inną niż pomoc de minimis. Dlatego też, na podstawie art. 37 ust. 5 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=185281]DzU z 2007 r. nr 59, poz. 404 ze zm.[/link]), ubiegający się o pomoc inną niż de minimis musi przedstawić udzielającemu wsparcia informację o otrzymanej pomocy publicznej z ostatnich trzech lat.

Okazuje się, że wiele firm o tym nie wiedziało. – W ciągu ubiegłego roku PFRON nie wstrzymywał miesięcznych dofinansowań ani refundacji składek w związku z tym, że nie otrzymał wraz z wnioskiem o nie informacji o uzyskanej pomocy publicznej innej niż de minimis. Ze względu na to, że fundusz jest organem udzielającym pomocy, uważam, iż komunikat o konieczności składania tych informacji powinien być zamieszczony na stronie internetowej PFRON najpóźniej w styczniu 2008 r. – twierdzi Edyta Sieradzka, dyrektor ds. dofinansowań w Ogólnopolskiej Bazie Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

A jak będzie w tym roku? Od 2009 r. informacje o uzyskanej pomocy trzeba załączać do wniosku Wn-D składanego do 20. dnia następnego miesiąca.

– Nie wiadomo, jakiego okresu zaświadczenie to ma dotyczyć. Zmienił się bowiem charakter pomocy. Do końca 2008 r. dofinansowania i refundacje były przyznawane na zasadzie pomocy publicznej na zatrudnienie z limitem 15 mln euro na trzy lata dla przedsiębiorstwa. [b]A od tego roku pomoc publiczna na zatrudnianie w formie subsydiów płacowych wynosi 10 mln euro dla przedsiębiorstwa rocznie[/b] – wyjaśnia Edyta Sieradzka.

W związku ze zmianą zasad udzielania wsparcia na zatrudnianie niepełnosprawnych od stycznia br. korzystający z niego po raz ostatni składają do PFRON roczne rozliczenie z pomocy za poprzedni rok kalendarzowy. Refundacje płacy od tego roku są wypłacane tylko na podstawie miesięcznych informacji.