[b]Jesteśmy firmą handlową zatrudniającą 25 osób. Jeden z naszych pracowników miał na 5 lutego przygotować kilka ważnych prezentacji. Wiemy, że nie miał ochoty tego robić. Planował też wyjazd na narty. 2 lutego zadzwonił do przełożonego i poinformował, że jest chory. Następnego dnia, na potwierdzenie niezdolności do pracy, jego żona przyniosła dwutygodniowe zwolnienie lekarskie. Jak widać, mamy podstawy, żeby nie wierzyć w to, że pracownik jest faktycznie chory. Zwłaszcza że lekarz, który wystawił zwolnienie, jest jego bratem. Zastanawiam się, czy możemy sprawdzić, czy zwolnienie jest prawdziwe.[/b]

[b]Tak.[/b] Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich podlega kontroli ZUS. Mówi o tym art. 59 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Taką kontrolę wykonują lekarze orzecznicy ZUS. Mogą oni przeprowadzić badanie lekarskie ubezpieczonego w wyznaczonym miejscu lub w miejscu jego pobytu. Mogą także skierować ubezpieczonego na badanie specjalistyczne przez lekarza konsultanta ZUS. Lekarz orzecznik ma też prawo zażądać od wystawiającego zaświadczenie lekarskie udostępnienia dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego stanowiącej podstawę wydania zaświadczenia lekarskiego lub udzielenia wyjaśnień i informacji w sprawie.

Ponadto mogą oni zlecić wykonanie badań pomocniczych w wyznaczonym terminie. Natomiast ubezpieczony musi udostępnić posiadaną dokumentację medyczną lekarzowi przeprowadzającemu badanie.

Każdy pracodawca może wystąpić do ZUS o przeprowadzenie kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich do celów wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, o którym mowa w kodeksie pracy. Zgodnie bowiem z art. 92 k.p. za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną – trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik zachowuje prawo do 80 proc. wynagrodzenia. ZUS informuje pracodawcę o wyniku postępowania.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wystawiania zaświadczeń lekarskich, a w szczególności gdy zaświadczenie lekarskie zostało wystawione:

- bez przeprowadzenia bezpośredniego badania ubezpieczonego,

- bez udokumentowania rozpoznania stanowiącego podstawę orzeczonej czasowej niezdolności do pracy,

ZUS może cofnąć upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich na okres nieprzekraczający 12 miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji. Zwolnienie lekarskie wystawiane jest bowiem na druku ZUS ZLA. Jest to dokument ścisłego zarachowania, który udostępniany jest tylko lekarzom mającym upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich.

[i]Podstawa prawna: art. 59 – 69 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=176768]ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.)[/link][/i]