Wynika tak z nowelizacji [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=296887]ustawy z 19 grudnia 2008 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2009 r. nr 6, poz. 33)[/link] oraz z [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=299297]rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 26 stycznia 2009 r. w sprawie agencji zatrudnienia (DzU nr 17, poz. 91)[/link]. Akty te obowiązują odpowiednio od 1 i 10 lutego 2009 r.

Ten ostatni zastąpi uchylone [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=179637]rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z 13 października 2005 r. (DzU nr 212, poz. 1770)[/link].

Dotychczas działalność każdej agencji składała się z dwóch etapów: przejściowego oraz stałego, który pozwalał na bezterminowe funkcjonowanie. W związku z tym najpierw dostawała certyfikat wstępny, a dopiero po roku stały. Teraz prowadzący agencje otrzymają ten ostatni od razu. Taką zmianę wprowadziła nowelizacja ustawy, a rozporządzenie konsekwentnie wyeliminowało ze swoich załączników certyfikat wstępny. W załączniku 2 znajdziemy teraz tylko jeden wzór certyfikatu o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Rozporządzenie zmieniło również zakres informacji, jakie agencja zatrudnienia podaje w formularzu z przebiegu swojej działalności składanym marszałkowi województwa raz na rok, do końca stycznia. Dotychczas ujawniała tam liczbę miejsc pracy proponowanych przez pracodawców w ofertach pracy. Od 10 lutego br. wpisuje tylko liczby: osób wpisanych do prowadzonej przez nią ewidencji osób poszukujących zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz osób, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za jej pośrednictwem, w tym na etatach. Po zmianach w pkt 4.1 tego formularza wskazuje ogólną liczbę zatrudnionych na podstawie wszystkich i różnych umów terminowych, bez rozbicia na angaże okresowe i na czas wykonywania określonej pracy. Ponadto w nowym druku podaje teraz liczbę godzin przepracowanych przez pracowników tymczasowych. Nie chodzi tu jednak o ilość zaplanowanych godzin roboczych, lecz o figurujące w ewidencji czasu pracy, podawane łącznie z nadgodzinami.