Przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego pracownikowi zatrudnionemu w równoważnym systemie czasu pracy trzeba pamiętać o tym, że musi być zgodność wymiaru urlopu z dobowym wymiarem czasu pracy tej osoby, w danym dniu, w którym ma być udzielony urlop.

[srodtytul]Rozliczenie w godzinach[/srodtytul]

Urlop wypoczynkowy może zostać udzielony pracownikowi tylko w te dni, które są dla niego dniami pracy i w wymiarze tylu godzin, ile w danym dniu podwładny powinien przepracować w obowiązującym go rozkładzie czasu pracy. Urlopu udziela się w dniach, ale rozlicza się go w godzinach. Jeden dzień urlopu odpowiada ośmiu godzinom pracy.

Zatem [b]przysługujący pracownikowi ogólny wymiar urlopu w roku kalendarzowym wyraża się dla potrzeb jego udzielenia w godzinach pracy. [/b]Dla zatrudnionego na czas nieokreślony, który uprawniony jest do kolejnego urlopu, wynosi on 160 godzin – w wypadku pracownika uprawnionego do 20 dni urlopu lub 208 godzin – w przypadku uprawnionego do 26 dni urlopu.

Oznacza to, że jeśli pracownik złożył wniosek o urlop na dzień, w którym zgodnie z rozkładem czasu pracy miał pracować 12 godzin – to z jego puli urlopowej odejmujemy 12 godzin. Jeżeli jest to pracownik zatrudniony na cały etat, to po wykorzystaniu tego jednodniowego urlopu zostanie mu jeszcze – w zależności od przysługującego pracownikowi wymiaru urlopu – 196 lub 148 godzin urlopu:

- 26 dni x 8 godzin = 208 godzin, 208 godzin – 12 godzin = 196 godzin lub

- 20 dni x 8 godzin = 160 godzin, 160 godzin – 12 godzin = 148 godzin

Jeśli natomiast pracownik będzie chciał skorzystać z urlopu wypoczynkowego w dniu, w którym powinien przepracować 24 godziny zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, to w takim przypadku wykorzysta 3 dni urlopu:

- 24 godziny : 8 godzin = 3 dni

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Przykładowo, pracownik zatrudniony w równoważnym systemie pracy chce wyjechać na tygodniowy urlop. Udzielając wolnego, szef będzie musiał zsumować liczbę godzin pracy z każdego dnia tygodnia, w którym pracownik będzie korzystał z urlopu. Na przykład, pracownik powinien przepracować: w poniedziałek – 12 godzin, we wtorek – 4 godziny, w środę – ma wolne, we czwartek – 12 godzin, w piątek – 12 godzin, sobota i niedziela są wolne. A zatem z przysługującego temu pracownikowi wymiaru urlopu pracodawca odlicza 40 godzin:

(3 x 12 godzin) + 4 godziny = 36 + 4 = 40 godzin.

Gdy pracownik jest uprawniony do 20 dni urlopu, oznacza to, że z przysługujących mu 160 godzin urlopu (20 dni x 8 godzin = 160 godzin), po wykorzystaniu tego tygodniowego urlopu (40 godzin) pozostanie mu jeszcze do wykorzystania urlop w wymiarze 120 godzin (160 godzin – 40 godzin).

Jeśli natomiast pracownik jest uprawniony do 26 dni urlopu, oznacza to, że z przysługujących mu 208 godzin urlopu (26 dni x 8 godzin = 208), po wykorzystaniu tego tygodniowego urlopu (40 godzin), pozostanie mu jeszcze do wykorzystania urlop w wymiarze 168 godzin (208 godzin – 40 godzin).

[srodtytul]Końcówka wypoczynku[/srodtytul]

Co do zasady, pracodawca nie może udzielić urlopu wypoczynkowego na część dnia pracy, nawet na wniosek pracownika. Urlop obejmuje zawsze cały dobowy wymiar czasu pracy pracownika, który określony został w obowiązującym go rozkładzie czasu pracy na dany dzień pracy – z jednym wyjątkiem. Mianowicie, udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy podwładnego w dniu, na który ma być udzielony urlop.

Natomiast gdy [b]pracownikowi pozostanie do wykorzystania część urlopu w wymiarze co najmniej pełnego dobowego wymiaru czasu pracy, pracodawca nie może udzielić mu urlopu w wymiarze niższym niż ten dobowy wymiar czasu pracy. [/b]Jeśli zatem pracownikowi pozostanie 7 godzin urlopu, wówczas szef może mu udzielić na przykład 4 godzin urlopu wypoczynkowego. Tego samego nie może zrobić, gdy podwładnemu pozostało do wykorzystania 10 godzin urlopu. Wtedy można udzielić pracownikowi jednego pełnego dnia urlopu (8 godzin) oraz następnie – dwugodzinnego urlopu lub całych 10 godzin jednorazowo.

[srodtytul]Osoba niepełnosprawna[/srodtytul]

W przypadku, gdy wynikająca z odrębnych przepisów, dobowa norma czasu pracy danego pracownika jest krótsza niż 8 godzin, odpowiedniemu skróceniu ulega wymiar jego urlopu wypoczynkowego.

Przykładem może być przepis art. 15 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU nr 123, poz. 776 ze zm.), zgodnie z którym czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Co powoduje, że jeden dzień urlopu wypoczynkowego takiej osoby odpowiada 7 godzinom pracy, a jej ogólny roczny wymiar urlopu wyniesie 140 godzin - w przypadku pracownika uprawnionego do 20 dni urlopu – lub 182 godziny – w przypadku uprawnionego do 26 dni urlopu.

[i]Podstawa prawna: art. 135 § 1, art. 152, art. 154[sup]2[/sup] § 1 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=76037]kodeksu pracy (tekst jedn. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)[/link][/i]