Przewiduje tak projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną.

Podstawą do wydania rozporządzenia jest art. 67b § 5 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=176376]ordynacji podatkowej[/link]. Firmy mogą liczyć na ulgi w postaci odroczenia zapłaty podatków, rozłożenia ich na raty lub umorzenia zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami. Z przewidzianej w projekcie pomocy mogą skorzystać zarówno małe i średnie, jak i duże firmy, które jeszcze przed zatrudnieniem pracowników w trudnej sytuacji złożą wniosek do odpowiedniej instytucji uprawnionej do przyznawania ulg na podstawie ordynacji podatkowej, jak naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa (jako organy pierwszej instancji) oraz dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej i samorządowe kolegium odwoławcze (jako organy odwoławcze). Ulgi mogą być przyznane, pod warunkiem że doprowadzą do wzrostu zatrudnienia w firmie.

Rozporządzenie będzie stosowane do pomocy w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników niepełnosprawnych. Odnosi się też do pracowników w szczególnie niekorzystnej sytuacji, którzy np. pozostawali bez pracy przez sześć miesięcy, nie mają średniego wykształcenia, ukończyli 50. rok życia lub samotnie wychowują dziecko, a także pracowników w bardzo niekorzystnej sytuacji, którzy przez dwa lata byli bezrobotni. Rząd liczy, iż będzie to sprzyjać zatrudnianiu niepełnosprawnych oraz aktywizacji bezrobotnych.

Rządowy projekt, stanowiący program pomocowy w ramach wyłączeń grupowych, nie podlega notyfikacji. Rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia i ma być stosowane do 30 czerwca 2014 r.