[b]Nie[/b]. Musi je przedstawić tylko waszej firmie, gdyż to w niej jest niezdolny do pracy z powodu choroby. I to właśnie od niej dostanie on za czas takiej absencji wynagrodzenie chorobowe z art. 92 kodeksu pracy lub zasiłek chorobowy. Pierwsze finansuje pracodawca, drugie ZUS, ale większy przedsiębiorca (zgłaszający 30 listopada 2008 r. do ubezpieczenia chorobowego ponad 20 osób) jest jego płatnikiem dla swojej załogi.

Skoro niedyspozycja trwa do środy, w czwartek zatrudniony stawi się już do pracy w drugim zakładzie. Dostanie tam za ten czas zatem normalne wynagrodzenie za pracę. Nie ma więc potrzeby doniesienia przez niego kolejnego druku ZUS ZLA po to, by chociażby otrzymał wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek. Potwierdza to [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=79144]rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (DzU nr 65, poz. 741 ze zm.)[/link].

Inaczej sprawa by wyglądała, gdyby opisana osoba dorabiała sobie w każdym podmiocie, np. na pół etatu od poniedziałku do piątku po cztery godziny. Chorując wtedy od poniedziałku do środy, w obydwu zakładach byłaby nieobecny. Dlatego zaświadczenia lekarskie musiałaby dostarczyć obojgu szefom i od obojga uzyskałaby świadczenia chorobowe (o ile, oczywiście, spełniałby warunki ich nabycia). Ale uwaga! Lekarz nie wystawia kilku zaświadczeń z urzędu. Zgodnie z § 5 ust. 2 cytowanego rozporządzenia może wystawić dodatkowy druk, ale tylko na wniosek podwładnego. Niedysponowany pracownik powinien zatem poprosić medyka o dodatkowe zaświadczenie lekarskie, podając dane płatnika. Co więcej, o kolejne zaświadczenie może się on zwrócić do lekarza później, niż nastąpiło orzeczenie niezdolności do pracy dla potrzeb macierzystego zakładu.

[b]Podstawa prawna:[/b] art. 92 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=76037]kodeksu pracy (tekst jedn. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)[/link]