[b]Jestem kadrową w ponad 50-osobowej firmie. Mój szef stwierdził ostatnio, że przed świętami wielkanocnymi należałoby zrobić wśród zatrudnionych ankietę, w której mieliby oni m.in. podać, czy obchodzą te święta i jakiego są wyznania. Kiedy wręczyłam pierwszym osobom takie druki, odmówiły ich wypełnienia.

Stwierdziły, że religia jest ich sprawą prywatną. Zagroziłam wyciągnięciem konsekwencji służbowych. Czy jednak mam prawo ukarać nieposłusznych pracowników?[/b]

[b]Nie.[/b] W kodeksie pracy jest dokładnie sprecyzowane, jakich informacji pracodawca może żądać zarówno od kandydatów do pracy, jak i już od osób zatrudnionych. Zgodnie z art. 22 1 § 1 k.p. ma prawo otrzymać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie dane osobowe, takie jak: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Oprócz tych informacji przełożony ma prawo żądać podania również innych danych osobowych, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli oczywiście ich podanie jest konieczne ze względu na korzystanie przez podwładnego ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, oraz podania PESEL.

Natomiast inne dane pracodawca może uzyskać wyłącznie, gdy obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów. Artykuł 27 ust. 1 ustawy z o ochronie danych osobowych zabrania przetwarzania danych ujawniających m.in. przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, jak również danych o nałogach lub życiu seksualnym.

Ustawodawca dopuszcza przetwarzanie danych wrażliwych wyłącznie w przypadkach wymienionych w ust. 2 cytowanego artykułu, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę na piśmie oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie.

Mając powyższe na uwadze, należy uznać za bezprawne zmuszanie pracowników do wypełnienia ankiety dotyczącej ich wyznania. Pracownicy nie muszą odpowiadać na tego typu pytania, pracodawca zaś nie może wyciągnąć żadnych konsekwencji wobec osób uchylających się od odpowiedzi.

[b]Podstawa prawna:[/b] art. 27 ust. 1 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=166335]ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)[/link]