[b]Czy pracodawca może ewidencjonować czas pracy za pomocą linii papilarnych?[/b]

Tak, ale musi uzyskać na to zgodę pracowników. Podobną sprawę rozpatrywał generalny inspektor ochrony danych osobowych. Uznał jednak, że takie kontrolowanie czasu pracy nie jest dopuszczalne nawet po uzyskaniu akceptacji podwładnego. Wydał w stosunku do firmy, która stosowała czytniki biometryczne do identyfikacji linii papilarnych zatrudnionych, decyzje zakazujące przetwarzania tych danych. Nakazał ponadto usunięcie tych danych ze zbioru przetwarzanego przez pracodawcę. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, do którego w końcu trafiła sprawa, uznał, że skoro linie papilarne były przetwarzane na podstawie zgód pracowników, które – jak wskazywała firma – nie były obligatoryjne, to pracodawca ma prawo przetwarzać te dane za pomocą czytników biometrycznych. Dotyczy to linii papilarnych czy też tęczówki oka. Pracownik oczywiście musi wyrazić na to wyraźną zgodę. Jedną bowiem z podstaw przetwarzania danych osobowych jest zgoda pracownika, co wynika z ustawy o ochronie danych osobowych.

Można zatem z tego wysnuć następujące wnioski. Nie w każdym przypadku można stosować pomiary biometryczne. Z takich metod kontroli czasu pracy pracodawca nie może korzystać automatycznie, czyli wobec wszystkich pracowników, lecz tylko wobec tych, którzy wyrażą na to zgodę. I oczywiście jeśli ta grupa będzie na tyle duża, aby opłaciło mu się zamontować dosyć kosztowne urządzenia, jakimi są wspomniane czynniki.

[b]Czy pracodawca może kontrolować także miejsce pobytu pracownika przez GPS?[/b]

Może. W tym przypadku jednak ma obowiązek poinformować wcześniej pracowników, że będą w ten sposób monitorowani. Nie powinien tego robić w sposób tajny. Warto pamiętać, że stosowanie takich rozwiązań nie zawsze jest niekorzystne dla pracowników.

Z jednej strony pracodawca może kontrolować czas pracy podwładnych i ich miejsce przebywania, z drugiej jednak, np. w przypadku podróży służbowych kierowców zawodowych, jest to pewna forma zapewnienia im bezpieczeństwa. Dzięki urządzeniu GPS można bowiem nie tylko zlokalizować samochód, ale też za jego pośrednictwem wezwać pomoc.

[b]Wystarczy więc poinformować pracowników bez konieczności uzyskiwania ich zgody na zamontowanie GPS?[/b]

Tak. W tym przypadku nie ma konieczności uzyskiwania zgody pracownika. Należałoby jednak wprowadzić odpowiednie zapisy w układzie zbiorowym pracy albo w regulaminie pracy (jeżeli w firmie zatrudnionych jest 20 lub więcej pracowników). Można też wydać odrębne zarządzenie zawierające postanowienia w tym zakresie, gdy w firmie pracuje mniej niż 20 osób.

[b]A jeśli pracownik nie wyraził zgody, by za pomocą linii papilarnych pracodawca kontrolował jego czas pracy, albo nie został poinformowany, że w jego samochodzie został założony GPS, czy może się odwołać do inspekcji albo do sądu pracy?[/b]

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

W takim wypadku może złożyć skargę do GIODO, że jego dane osobowe, takie jak linie papilarne czy tęczówka oka, są przetwarzane niezgodnie z prawem. Może też złożyć pozew o zadośćuczynienie z tytułu naruszenia dóbr osobistych na mocy przepisów kodeksu cywilnego. Kwotę zadośćuczynienia określa osoba, której dobra osobiste zostały naruszone (nie ma kwot ustawowych). Jej wysokość może być zweryfikowana przez sąd w trakcie procesu. A jeżeli pracownik poniesie konkretną szkodę materialną, będzie mógł żądać jej naprawienia przez pracodawcę.