W wielu informatorach czytamy, że posiadanie konta jest niezbędne do uzyskania odpowiednich wpisów w urzędach. Tymczasem zgodnie z prawem nie trzeba mieć konta firmowego, by zarejestrować i prowadzić działalność gospodarczą. Artykuł 22 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=236773]ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej[/link] stanowi, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

- stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca,

- jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość

15 tys. euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji (przy kursie 4,9 zł za euro jest to kwota 73,5 tys. zł).

Ordynacja podatkowa, ustawy: o swobodzie działalności gospodarczej oraz ubezpieczeniach społecznych, nakładają na przedsiębiorców obowiązek realizacji pewnych płatności w formie bezgotówkowej. Przelewem na konto urzędu skarbowego właściciel firmy musi przekazać zobowiązania podatkowe. W ten sam sposób musi opłacić składki na rzecz ZUS. Nigdzie nie jest jednak jednoznacznie określone, z jakiego rachunku mają być wykonane te przelewy. Najważniejsze jest prawidłowe oznaczenie przelewu (NIP, REGON, PESEL) oraz to, aby środki zostały przekazane na określone konto.

Zanim więc pobiegniemy do banku założyć drugi rachunek, sprawdźmy, czy to się nam opłaca. Koszt prowadzenia rachunku firmowego waha się od kilku do kilkudziesięciu złotych miesięcznie. W większości banków trzeba też płacić wyższe prowizje za przelewy z takiego konta, zlecenia stałe czy płatności do ZUS. Wyższe są również opłaty za wydanie karty kredytowej czy debetowej. Niemal wszystkie instytucje obciążają firmowego klienta kosztami wpłaty gotówki na konto. Poza tym przynajmniej niektóre rachunki oferowane indywidualnym klientom zapewniają wyższe odsetki.

Posiadanie rachunku firmowego ma także dobre strony. Zyskujemy dostęp do linii kredytowej, co może być dużą atrakcją, bo wiele banków nie udostępnia kredytu w ROR (lub ustala niski limit) osobom, które nie mają stałych wpływów wynikających z umowy o pracę. W przypadku kont firmowych wysokość kredytu zależy od średnich obrotów na rachunku.

Niektóre usługi oferowane są tylko przedsiębiorcom, na przykład płatności czy przelewy masowe. Jeśli chce się z nich korzystać, trzeba mieć konto firmowe. Poza tym większość banków deklaruje, że opłaty i prowizje pobierane od przedsiębiorstw mogą być negocjowane. Dotyczy to także zakresu usług. Normą w bankach stało się przydzielanie firmom doradcy.