[b]Nauczyciel przedszkola pracuje przez pięć dni w tygodniu, czyli łącznie przez 40 godzin. Nie przysługują mu ferie zimowe i świąteczne jak pedagogom szkół. W wakacje ma dodatkowo dyżury, czyli normalną pracę z dziećmi. Dyrektor udziela mu wolnego za święto wypadające w dniu wolnym od pracy, gdyż jest to placówka nieferyjna. Pedagog ten dorabia sobie jeszcze w drugiej placówce – feryjnej, której szef daje takie wolne wyłącznie obsłudze i administracji. Czy słusznie?[/b]

Nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Ponadto korzystają oni w szkołach lub przedszkolach, gdzie praca trwa przez wszystkie dni tygodnia, co najmniej raz na dwa tygodnie z dwu kolejnych dni wolnych, z czego jeden to niedziela.

[srodtytul]Byle w okresie rozliczeniowym[/srodtytul]

[b]Gdy pedagog wykonuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze w dniu wolnym, np. w sobotę lub niedzielę, otrzymuje inny dzień wolny.[/b]

Wynika tak z art. 42c ust. 3 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=182007]Karty nauczyciela z 26 stycznia 1982 r. (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.)[/link].

Zamiast rekompensaty w naturze wolno mu w szczególnie uzasadnionej sytuacji uiścić wynagrodzenie ustalone na podstawie [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=176682]rozporządzenia z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (DzU nr 22, poz. 181 ze zm.)[/link].

Zapłata wchodzi także w grę wtedy, gdy nauczyciel jest w stanie skorzystać z dnia wolnego - jest to pensja jak za godziny ponadwymiarowe.

[b]Decyzję, kiedy oddać wolne, podejmuje dyrektor w uzgodnieniu z zainteresowanym, byle nastąpiło to do końca okresu rozliczeniowego. [/b]

[ramka] [b]Przykład 1[/b]

Nauczyciel ma pięciodniowy tydzień roboczy. W niedzielę pracował trzy godziny. Ma on prawo do innego dnia wolnego w zamian. Za trzy godziny pracy w niedzielę powinien dostać cały dzień wolny. [/ramka]

[srodtytul]Bez obniżenia wymiaru[/srodtytul]

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela, np. w sobotę, obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin. Potwierdza to art. 130 § 2 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=76037]kodeksu pracy[/link].

[b]Znaczy to, że święta przypadającego od poniedziałku do piątku (czyli w dni robocze) nie trzeba odpracowywać. Natomiast gdy święto wypadnie w sobotę, która jest dla podwładnego dniem wolnym, przysługuje mu inny dzień wolny. Zasada ta nie dotyczy pedagogów.[/b]

Karta nauczyciela przewiduje ograniczone możliwości obniżenia im tygodniowego wymiaru zajęć w tygodniu, kiedy jest święto.

Za pracę w święto, przypadające w tygodniu poza dwoma dniami wolnymi, dostaje on inny dzień wolny. Taka rekompensata należy się natomiast nauczycielowi, który pracuje od poniedziałku do piątku i dodatkowo w święto wypadające np. w środę.

[b]Reasumując: pedagog ma prawo do wolnego dnia wyłącznie w zamian za pracę w święto przypadające w dzień dla niego roboczy. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach zamiast dnia wolnego trzeba mu wypłacić wynagrodzenie ze 100-proc. dodatkiem. Dnia wolnego nie odbierze natomiast nauczyciel za święto, które przypada w jeden z dwóch dni wolnych w tygodniu. Czyli jeżeli nauczyciel pracuje od poniedziałku do piątku, a soboty i niedziele ma wolne, to za sobotnie święto nie ma wolnego.[/b]

Wynika to z tego, że przepisy Karty nauczyciela nie przewidują obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela w tygodniu, w którym wypada święto.