Obowiązek ten jest zróżnicowany w zależności od tego, czy u pracodawców działają zakładowe organizacje związkowe, czy też nie.

[srodtytul]Gdy nie ma związków zawodowych[/srodtytul]

Jeżeli u pracodawców nie działają zakładowe organizacje związkowe, dotychczasowy i nowy pracodawca powinni poinformować na piśmie swoich pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. Muszą także pouczyć o jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników. Informują także o zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania. Przekazanie tych wiadomości powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. Tak wynika z art. 23[sup]1[/sup] § 3 k.p.

Obowiązek poinformowania pracowników o skutkach przejścia zakładu pracy ma charakter indywidualny.

Oznacza to, że obciąża on ich w stosunku do każdego pracownika z osobna. Zostaje zaś spełniony dopiero z chwilą, gdy każdy zatrudniony mógł się zapoznać z treścią zawiadomienia. W zasadzie każdy z pracodawców powinien ten obowiązek informacyjny realizować odrębnie. Wydaje się jednak, że mogą to także uczynić wspólnie. Konieczne jest jednak zachowanie formy pisemnej. Nie wystarczy natomiast tylko ustne przedstawienie informacji o planowanej zmianie pracodawcy, np. na zebraniu załogi.

[srodtytul]Przejście, nawet gdy brak wiadomości[/srodtytul]

Niewykonanie przez pracodawców obowiązku wynikającego z art. 23[sup]1[/sup] § 3 k.p. nie ma wpływu na skutek przejęcia zakładu pracy lub jego części.

Zatem także i w razie braku odpowiedniego poinformowania pracowników o planowych transformacjach skutek w postaci zmiany pracodawcy i tak nastąpi.

Podobnie wskazywał [b]Sąd Najwyższy w wyroku z 8 stycznia 2002 r. (I PKN 779/00)[/b], stwierdzając, że niewykonanie przez dotychczasowego pracodawcę obowiązku udzielenia informacji i pouczenia z art. 23[sup]1[/sup] § 3 k.p. nie wpływa na skutek przejęcia zakładu pracy lub jego części z art. 231 § 1 k.p., polegający na wejściu nowego pracodawcy w prawa i obowiązki strony stosunku pracy.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

[ramka] [b]Przykład[/b]

Przedsiębiorstwo X sprzedało spółce Y jeden z zakładów serwisowych. Pracodawcy ci zaniedbali jednak obowiązek zawiadomienia swoich pracowników o planowanej zmianie. Jeden z zatrudnionych przejętego zakładu serwisowego, uznając, że wobec niego nie doszło do zmiany pracodawcy, wystąpił do sądu z powództwem o ustalenie, iż nadal pozostaje w stosunku pracy z przedsiębiorstwem X.

Sąd jednak oddalił pismo, uznając, że brak zawiadomienia nie wpływa na skutek przejęcia części zakładu pracy w postaci zmiany pracodawcy.[/ramka]

Ponadto brak pisemnego powiadomienia pracownika o zmianie pracodawcy nie stanowi ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika w rozumieniu art. 55 § 11 kp., gdyż nie stwarza bezpośredniego zagrożenia kontynuowania stosunku pracy na dotychczasowych warunkach pracy i płacy. Tak też przyjął [b]SN w wyroku z 6 maja 2003 r. (I PKN 219/01)[/b].

Jednakże zaniedbanie tego obowiązku może mieć znaczenie, w przypadku gdyby pracownik wystąpił z roszczeniem o naprawienie szkody wyrządzonej brakiem informacji o planowym przejęciu zakładu pracy lub jego części. Według[b] SN (wyrok z 18 września 2003 r., I PK 280/03)[/b] niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez pracodawcę obowiązku zawiadomienia o przejściu zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę uzasadnia jego odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach określonych w art. 471 k.c. w zw. z art. 300 k.p. Pracownik musiałby jednak wykazać, że wskutek tego zaniedbania ze strony pracodawcy poniósł szkodę w określonej wysokości, co w praktyce wydaje się sytuacją wyjątkową.

[srodtytul]Kiedy są organizacje społeczne[/srodtytul]

Jeżeli u dotychczasowego i nowego pracodawcy działają organizacje związkowe, to zastosowanie znajdzie art. 261[link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=162202] ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. DzU z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm.)[/link]. Zgodnie z nim w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę dotychczasowy i nowy pracodawca są obowiązani do poinformowania na piśmie działających u każdego z nich zakładowych organizacji związkowych o przewidywanym terminie tego przejścia oraz o jego konsekwencjach. Przy czym wiadomości te dotychczasowy i nowy pracodawca są obowiązani przekazać co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części.

[i]Autor jest sędzią w Sądzie Okręgowym w Kielcach[/i]