Takie wsparcie przewiduje poddziałanie 9.1.1 – „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”. O dofinansowanie można starać się na:

- tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego (w tym również realizacja alternatywnych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich),

- wsparcie istniejących przedszkoli przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym (np. dłuższe godziny pracy przedszkoli, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienia dodatkowego personelu),

- opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną.

[srodtytul]Na działające i planowane[/srodtytul]

Dotacja może zostać przyznana zarówno istniejącemu przedszkolu, jak i takiemu, którego otwarcie jest dopiero planowane. Podstawowym kryterium decydującym o szansach uzyskania takiej dotacji jest miejsce realizacji projektu. Celem działania jest rozpowszechnianie edukacji przedszkolnej. Dlatego [b]w pierwszej kolejności na dofinansowanie mają szansę te przedszkola, które powstaną na terenach, gdzie takich placówek nie ma lub dostęp do nich jest bardzo ograniczony.[/b]

W praktyce będzie to oznaczać najczęściej tereny wiejskie oraz małych miast i miasteczek. Najczęściej to tam w ogóle nie ma takich placówek oraz jednocześnie istnieje najmniejsza świadomość korzyści z posyłania dzieci do przedszkoli wśród rodziców (procent dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w mieście jest większy niż na wsi).

[b]Oczywiście nie wyklucza to uzyskania dotacji na projekt realizowany w większym mieście.[/b] Jednak w takiej sytuacji tym bardziej trzeba będzie wykazać we wniosku, że projekt będzie realizowany na terenie, gdzie brakuje przedszkoli. Taka informacja na pewno będzie weryfikowana przez instytucję udzielającą pomocy.

[srodtytul]Dostępne dla wszystkich[/srodtytul]

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

O dofinansowanie mogą się ubiegać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy to osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Wynika to z tzw. szczegółowego opisu priorytetów programu „Kapitał ludzki”.

Z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że nie wszystkie wydatki da się z tego programu sfinansować. [b]Pamiętajmy, że finansujemy głównie tzw. wydatki miękkie[/b]. Zaliczamy do nich np. podróże, zakup usług, wynagrodzenia personelu, koszty administracyjne oraz ewentualnie wynajmu pomieszczeń.

[b]Koszty „twarde”, np. dostosowanie budynków i pomieszczeń (prace budowlane) mogą sięgać maksymalnie do 10 proc. wartości całego projektu.[/b] Chodzi tu zatem o dofinansowanie kosztów działalności przedszkola, dzięki którym podniesiemy jego możliwości (wydłużenie godzin otwarcia, wprowadzenie dodatkowych zajęć itp.), a nie np. budowy od podstaw nowej placówki. Dofinansowania projektu, w którym przeważają wydatki inwestycyjne (budowa, poważny remont budynku) można poszukiwać w tzw. regionalnych programach operacyjnych.

[srodtytul]Wnioski w regionach [/srodtytul]

Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane w procedurze konkursowej. Ich nabory ogłaszane są odrębnie w poszczególnych województwach. Jednocześnie mogą one określać szczegółowe warunki ubiegania się o dotacje – zgodnie z regionalnymi strategiami, ujętymi w tym zakresie w tzw. planach działania.

W poszczególnych województwach takie nabory ogłaszają urzędy marszałkowskie lub wojewódzkie urzędy pracy. Wyjątkowo dla woj. mazowieckiego i świętokrzyskiego są to inne instytucje (patrz ramka).

[srodtytul]Mikrofirmy na wsi[/srodtytul]

Program „Kapitał ludzki” nie jest jedynym, z którego można skorzystać, rozwijając lub otwierając przedszkole.

Odrębną pulę przeznaczono w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. To w nim znajduje się działanie, którego celem jest tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, czyli firm, w których zatrudnienie nie przekracza dziewięciu osób. Bardzo ważnym ograniczeniem, na które wskazuje sama nazwa tego programu, jest to, że taką firmę można założyć (lub rozwijać) jedynie na obszarach wiejskich oraz małych miast (co do zasady do 5 tys. mieszkańców).

I tak jak działanie 9.1.1 PO KL stwarza zatem przynajmniej teoretyczne możliwości uzyskania dotacji na rozwój przedszkola nawet w dużym mieście, tak PROW absolutnie to wyklucza. Warto jednak je rozważyć. Przede wszystkim dlatego, że dotacja z PROW może wynieść nawet 300 tys. zł, przy czym opiera się ona na refundacji połowy poniesionych wydatków (trzeba by zatem zainwestować 600 tys.). Ponadto podstawowym kryterium decydującym o jej przyznaniu jest utworzenie nowych miejsc pracy (które trzeba utrzymać przez określony czas). Im więcej nowych stanowisk, tym większa może być dotacja (do wspomnianych 300 tys., przy zatrudnieniu co najmniej pięciu osób).

Później trzeba mieć jeszcze szczęście w losowaniu, ponieważ tak prosty i przejrzysty proces wyboru projektów obowiązuje dla tego działania. Tzn. że [b]wszystkie wnioski, które zostały prawidłowo przygotowane i złożone w odpowiedzi na konkurs (w wyznaczonym terminie) biorą udział w losowaniu przeprowadzanym centralnie w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ale z odrębnymi budżetami dla każdego województwa[/b].

Losowanie decyduje o kolejności rozpatrywania wniosków.

Pomoc z tego działania może być przyznana jedynie na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności w zakresie określonym w załączniku do [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3BF3BBF4D973FD287FBC2F62A08C8A43?id=278405]rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (DzU z 2008 r. nr 139, poz. 883 ze zm.)[/link].

Przykładowo są w nim wymienione następujące rodzaje działalności, zgodnie z kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

- 85.10.Z Wychowanie przedszkolne,

- 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi,

- 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

- 85.52 Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej w zakresie ograniczonym do działalności szkół tańca i instruktorów tańca,

- 85.59 A Nauka języków obcych,

- 85. 59 B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

[b]Tym, co wyraźnie odróżnia to działanie od wsparcia z 9.1.1, jest to, że da się z niego sfinansować tzw. wydatki twarde[/b]. Bowiem do wydatków kwalifikowanych można w takim projekcie wrzucić koszty budowy, rozbudowy lub modernizacji budynków, zagospodarowania terenu (mały plac zabaw), nabycia wyposażenia i sprzętu, w tym sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

Informacje o tym programie są dostępne na stronie [link=http://www.arimr.gov.pl]www.arimr.gov.pl[/link].

[ramka][b]Gdzie po pomoc[/b]

Instytucje odpowiedzialne za realizację działania 9.1.1 PO KL w poszczególnych województwach:

[b]dolnośląskie[/b] – wojewódzki urząd pracy (WUP), [link=http://www.pokl.dwup.pl]www.pokl.dwup.pl[/link],

[b]kujawsko-pomorskie[/b] – urząd marszałkowski (UM), [link=http://www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl]www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl[/link],

[b]lubelskie[/b] – UM, [link=http://www.efs.lubelskie.pl]www.efs.lubelskie.pl[/link],

[b]lubuskie[/b] – UM, [link=http://www.efs.lubuskie.pl]www.efs.lubuskie.pl[/link],

[b]łódzkie[/b] – UM, [link=http://www.pokl.lodzkie.pl]www.pokl.lodzkie.pl[/link],

[b]małopolskie[/b] – WUP, [link=http://www.pokl.wup-krakow.pl]www.pokl.wup-krakow.pl[/link],

[b]mazowieckie[/b] – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, [link=http://www.mazowia.eu]www.mazowia.eu[/link],

[b]opolskie[/b] – WUP, [link=http://www.pokl.opole.pl]www.pokl.opole.pl[/link],

[b]podkarpackie[/b] – WUP, [link=http://www.wup-rzeszow.pl]www.wup-rzeszow.pl[/link],

[b]podlaskie[/b] – UM, [link=http://www.pokl.wrotapodlasia.pl]www.pokl.wrotapodlasia.pl[/link],

[b]pomorskie[/b] – UM, [link=http://www.wrotapomorza.pl]www.wrotapomorza.pl[/link],

[b]śląskie[/b] – UM, [link=http://www.efs.silesia-region.pl]www.efs.silesia-region.pl[/link],

[b]świętkokrzyskie[/b] – Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, [link=http://www.pokl.sbrr.pl]www.pokl.sbrr.pl[/link],

[b]warmińsko-mazurskie[/b] – UM, [link=http://www.warmia.mazury.pl]www.warmia.mazury.pl[/link],

[b]wielkopolskie[/b] – WUP, [link=http://www.efs.wup.poznan.pl]www.efs.wup.poznan.pl[/link],

[b]zachodniopomorskie[/b] – WUP, [link=http://www.wup.pl]www.wup.pl[/link]. [/ramka]

masz pytanie, wyślij e-mail do autora [mail=m.koltuniak@rp.pl]m.koltuniak@rp.pl[/mail]