[b] Jak wypełnić poz. 38 we wniosku Wn-D, jeśli we wrześniu 2009 r. nie przyjęłam żadnego nowego pracownika niepełnosprawnego? Czy w części D.3 poz. 33 wpisuję 0,000 i jednocześnie w poz. 38 zaznaczę NIE? Czy w oświadczeniu we wniosku Wn-D muszę zaznaczyć krzyżykiem, że „miejsca pracy nowych pracowników niepełnosprawnych nie powstały w wyniku rozwiązania umowy o pracę z innymi pracownikami, z wyjątkiem zdarzeń określonych w art. 26b ust. 4 ustawy o rehabilitacji, lub powstały w związku z okolicznościami określonymi w art. 26b ust. 5 ustawy”, czy mam zostawić to pole puste?[/b]

W poz. 38 na wniosku Wn-D należy zaznaczyć NIE, jeżeli firma nie miała wzrostu zatrudnienia ogółem i niepełnosprawnych za wrzesień w stosunku do 12 miesięcy wstecz (tj. poz. 34 na Wn-D jest mniejsza od poz. 36 i poz. 35 jest mniejsza od poz. 37 lub np. tylko jedna z poz. 34 lub 35 jest mniejsza od poz. 36 lub 37).

Jeśli firma w danym miesiącu nie zatrudniła żadnego nowego pracownika niepełnosprawnego, w poz. 33 części D.3 na wniosku Wn-D trzeba wpisać 0,000. Nie powinno się także zaznaczać krzyżykiem pierwszego oświadczenia na wniosku Wn-D mówiącego o nowych miejscach pracy.

To pierwsze oświadczenie we wniosku Wn-D należy zaznaczyć tylko w razie zatrudnienia nowych pracowników niepełnosprawnych w danym miesiącu, w którym nie wykazano wzrostu zatrudnienia ogółem i niepełnosprawnych, i gdy firma wobec tych nowych pracowników niepełnosprawnych zastosowała tzw. wyłączenia wymienione w art. 26b ust. 4 lub 5 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=59B518C59660D3B0AA29D85D82F71F6F?id=257066]ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2008 r. nr 14, poz. 92 ze zm.)[/link].

Może to mieć miejsce np. przy zatrudnieniu nowego pracownika w miejsce poprzedniego, z którym umowa została rozwiązana na mocy porozumienia stron.

[i]Autorka jest dyrektorem ds. dofinansowań w firmie Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych[/i]