Wykorzystując działanie 8.2.1 PO KL „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”, można skorzystać z usług pracownika naukowego, którego na pewien czas przyjmiemy do pracy. Przez ten okres część jego wynagrodzenia będzie pokrywana z funduszy unijnych. Wsparcie to powinno być szczególnie interesujące dla firm, które rozwijają działalność badawczą lub zamierzają ją rozpocząć.

Nie jest tajemnicą, że [b]znaczną część kosztów związanych z takimi badaniami generują koszty osobowe.[/b] Do takich projektów trzeba przecież zatrudnić wysokiej klasy specjalistów. Ich wynagrodzenia zaś muszą być adekwatne do ich wiedzy i umiejętności oraz pracy, jaką wykonują.

Z drugiej strony te wysokie koszty wcale nie muszą (a przynajmniej nie od razu) przekładać się na zyski firmy. Przecież prowadzenie badań i prac eksperymentalnych zawsze obarczone jest ryzykiem niewiadomej. Firma nigdy nie ma pewności, czy wybrany kierunek badań rzeczywiście będzie skuteczny i przyniesie pożądane rezultaty. Nowy produkt lub usługa mogą się okazać nietrafione. Tzn. nie znajdą uznania klientów (konsumentów). Zazwyczaj trzeba rozwijać badania w kilku kierunkach, żeby chociaż jeden z nich dało się w praktyce wykorzystać, czyli przełożyć wynalazek na gotowy wyrób oraz wdrożyć go do produkcji i sprzedaży.

Dlatego tak ważne jest tutaj wsparcie funduszy unijnych. Warto podkreślić, że [b]opisywany rodzaj pomocy jest dostępny wyłącznie dla firm należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.[/b]

Na czym zatem dokładnie polega działanie 8.2.1?

[srodtytul]Nie tylko na rozwój[/srodtytul]

Firma, która prowadzi badania, zamierza je rozwijać oraz inwestuje w innowacyjność, może skorzystać ze wsparcia na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu. W tym przypadku pracodawca przez okres trwania projektu (maksymalnie trzy lata) będzie ponosił jedynie połowę kosztów związanych z takim zatrudnieniem. Na wydatki te mogą się składać:

- koszt wynagrodzenia brutto oraz opłaconych od wynagrodzeń obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne,

- koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i z powrotem,

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

- koszty skorzystania z usług agencji pośrednictwa pracy,

- dodatek z tytułu zmiany miejsca pracy.

[ramka]

[b]Przykład[/b]

Mała firma zamierza wprowadzić nową technologię. W tym celu na dwa lata zatrudnia pracownika naukowego, który ma jej w tym pomóc. W tym czasie korzysta on z bezpłatnego urlopu na uczelni. Jego pensja brutto zostaje ustalona na poziomie 6 tys. zł miesięcznie. W okresie dwóch lat rodzi to koszty rzędu 144 tys. zł. Jednak dla firmy realne wydatki poniesione na jego zatrudnienie wyniosą połowę tej kwoty.[/ramka]

Jednak aby skorzystać z takiego wsparcia, trzeba spełnić pewne dodatkowe wymogi. Przede wszystkim tymczasowy pracownik nie może zastępować już zatrudnionych osób. Innymi słowy, na jego potrzeby należy utworzyć nowe stanowisko pracy. Ponadto nie będzie on miał dowolnie określonego zakresu obowiązków. Jego zadaniem ma być prowadzenie na rzecz firmy działalności w obszarze badań naukowych, prac rozwojowych i innowacji.

[srodtytul]Kogo można przyjąć[/srodtytul]

Dodatkowo, aby spełnić wymogi programu, do pracy należy przyjąć osobę, która jest od co najmniej dwóch lat zatrudniona w jednostce naukowej lub dużym przedsiębiorstwie. W tym drugim przypadku chodzi zatem o podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób.

Co istotne, pracodawca nie musi podpisywać umowy o pracę z naukowcem. Stosunek ten może być oparty na umowie cywilnoprawnej. Przy tym istnieją tu dwie możliwości. Albo pracownik takiej jednostki (dużej firmy) uzyskuje w niej bezpłatny urlop i wtedy może rozpocząć pracę w pełnym wymiarze godzin u nowego (czasowego) pracodawcy, albo przechodzi na część etatu. W tym drugim przypadku dzieli czas pracy pomiędzy dotychczasowego i nowego pracodawcę. Innymi słowy, pracownik naukowy ma szansę kontynuacji dotychczasowej działalności, lecz w mniejszym wymiarze godzin.

Warto podkreślić, że za wysoko wykwalifikowanego pracownika na potrzeby tego programu i wsparcia może być uznany uczestnik studiów doktoranckich (studiów trzeciego stopnia) w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym oraz osoba, której przewód doktorski został otwarty w myśl ustawy o stopniach i tytułach naukowych.

[srodtytul]Dokąd po wsparcie [/srodtytul]

Działanie 8.2.1 PO KL jest realizowane w tzw. komponencie regionalnym. To oznacza, że jest ono wdrażane w poszczególnych województwach w różnych terminach. Nie ma jednego naboru wniosków w skali całego kraju w tym samym czasie. Stąd [b]informacji o takich konkursach trzeba poszukiwać na stronach odpowiednich urzędów marszałkowskich lub wojewódzkich urzędów pracy.[/b]

Tylko w przypadku woj. mazowieckiego i świętokrzyskiego są to inne instytucje (odpowiednio Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych i Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego).

W odpowiedzi na taki konkurs należy przygotować i złożyć wniosek o dofinansowanie, dostosowując go do wymagań regulaminu i kryteriów wyboru projektów. W zależności od regionu mogą się one różnić. Przykładowo regulamin będzie precyzował, jaka jest minimalna (lub/i maksymalna) wartość projektu, jak długo może on być realizowany (maksymalnie trzy lata, ale okres ten może być krótszy) i jakie dodatkowe rezultaty powinny być dzięki niemu osiągnięte.

[ramka][b]Gdzie szukać informacji o programie[/b]

[b]Ogólna strona o Europejskim Funduszu Społecznym i programie „Kapitał ludzki” znajduje się na portalu [link=http://efs.gov.pl]www.efs.gov.pl.[/link][/b] Można tam znaleźć wszystkie ważne dokumenty, w tym sam program operacyjny i jego tzw. uszczegółowienie, opis zasad ubiegania się o dotacje oraz akty prawne dotyczące pomocy publicznej.

W tym ostatnim przypadku w szczególności chodzi o rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D4158B45B1263F24FFB6E4E5E775BAC1?id=271472]w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach programu „Kapitał ludzki” (DzU z 2008 r. nr 90, poz. 557 ze zm.)[/link] [/ramka]