Czym innym jest równoległe prowadzenie kontroli przez dwa lub więcej organów, a czym innym przeprowadzanie kontroli przez jeden organ z udziałem pracownika innego organu. [b]Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej w ogóle nie reguluje zasad przeprowadzania kontroli z udziałem pracownika innego organu.[/b]

Pojawia się więc pytanie, w jakim trybie miałaby zostać ona przeprowadzona? W myśl art. 7 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A876D3AB011FD528FA1A51AA5DA111A1?n=1&id=71646&wid=192618]Konstytucji RP[/link] organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, a więc inaczej niż obywatele, dla których „co nie jest prawnie zakazane, jest dozwolone”.

Pomimo że ustawa nie reguluje przeprowadzania takiej kontroli, zostawia jednak organom furtkę do jej realizacji. Wskazuje ją art. 77 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym w zakresie w niej nieuregulowanym zastosowanie znajdują przepisy ustaw szczególnych. Jest nią np. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=173276]ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU nr 92, poz. 881 ze zm.)[/link]. Dopuszcza ona w art. 16 ust. 3 udział w kontroli prowadzonej przez organ właściwy w sprawach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, a dotyczącej wyrobów budowlanych oznakowanych CE, pracownika Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, upoważnionego przez prezesa UOKiK.

Pomimo treści art. 82 ust. 1 [b]istnieją akty prawne dopuszczające także możliwość przeprowadzania wspólnych kontroli (a nie wspólnej kontroli) przez kilka organów[/b].

Jako przykład podać można [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=251419]rozporządzenie z 28 grudnia 2007 r. w sprawie trybu i form współdziałania niektórych organów z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia (DzU nr 250, poz. 1870)[/link]. Zgodnie z zawartym w niej § 2 ust. 1 pkt 3 organy nadzoru i kontroli oraz organy Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzają w razie potrzeby wspólne kontrole, w wyniku których każdy organ zgodnie ze swoimi uprawnieniami wydaje decyzje. Zwrócić jednak należy przede wszystkim uwagę na to, że jest to akt rangi rozporządzenia, a nie ustawy, co wyklucza jego zastosowanie w oparciu o art. 77 ust. 2.

Dla PIP najważniejsze jest jednak to, że zastosowanie wobec niej znajdują postanowienia [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=74937]konwencji Nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy z 11 lipca 1947 r. dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu (DzU z 1997 r. nr 72, poz. 450)[/link] wyłączające obowiązywanie ograniczenia wskazanego w art. 82 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w stosunku do kontroli przeprowadzanych przez inspektorów pracy.