[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037]Kodeks pracy[/link] dosyć obszernie i precyzyjnie określa obowiązki pracodawcy wobec pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

Czy takie same obowiązki spoczywają na nim odnośnie do osób fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż umowa o pracę?

Analizując kodeks pracy, stosowne zapisy w tym zakresie znajdziemy w przepisach końcowych. Zgodnie z art. 304 § 1 k.p. pracodawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2 – osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą. Nie znajdziemy tu jednak odesłania do rozdziału VIII, działu X kodeksu pracy stanowiącego o obowiązkowym przeszkoleniu pracownika w zakresie BHP.

Wynika z tego, iż [b]pracodawca nie ma aktualnie ustawowego obowiązku szkolenia w zakresie BHP osób, z którymi zawiązuje stosunek cywilnoprawny, np. na podstawie umowy-zlecenia.[/b]

Należy jednak wskazać na art. 304[sup]1[/sup] k.p., który stanowi, że obowiązki o których mowa w art. 211, w zakresie określonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, ciążą również na osobach określonych w art. 304 § 1.

Czytając art. 211 kodeksu pracy w pkt 1 znajdziemy zapis mówiący, że pracownik jest obowiązany znać przepisy i zasady BHP, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddać się wymaganym egzaminom sprawdzającym. Wobec tego osoba, która świadczy pracę na podstawie innej umowy niż umowa o pracę – w przypadku gdy pracodawca uzna, iż charakter wykonywanej w ramach tego stosunku cywilnoprawnego pracy wymaga stosownego przeszkolenia w zakresie przepisów BHP – musi się takiemu szkoleniu poddać.

Ponadto wydaje się, że z uwagi na zasady odpowiedzialności za czyn niedozwolony (art. 415 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=86F27ADE2102E1D67842E76D535F1BD1?id=70928]kodeksu cywilnego[/link]) odnoszący się m.in. do szkody na osobie – [b]celowym byłoby w każdym przypadku dokonanie przez pracodawcę odpowiedniego szkolenia w zakresie BHP, wobec osób świadczących pracę na podstawie innej umowy niż umowa o pracę. [/b]