Konkurs prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ten sposób realizuje on działanie 4.1 „Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego” programu „Infrastruktura i środowisko”. Teoretycznie o pomoc mają szansę zawalczyć prawie wszystkie firmy – zarówno te należące do segmentu małych i średnich przedsiębiorców, jak i te największe.

Jedynym kryterium wyłączającym jest objęcie przedsiębiorstwa rozporządzeniem unijnym nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego lub rozporządzeniem nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (chodzi o firmy, które ze względu na zakres swojej działalności mają szansę ubiegać się o wsparcie na podstawie tych przepisów).

Jednak istnieje jedno wyłączenie praktyczne. [b]Mianowicie małym i średnim firmom z kilku regionów ze względu na minimalną wartość projektu, którą musiałyby przygotować, nie opłaca się w tym konkursie startować. [/b]Dlaczego? Wyjaśnimy ze chwilę.

[ramka][b]Uwaga [/b]

Dofinansowanie może być przyznane jedynie na projekty zakończone (potwierdzone uzyskanym certyfikatem). Natomiast projekty polegające na recertyfikacji systemu zarządzania środowiskowego, rozumianej jako przedłużenie ważności posiadanego już certyfikatu, nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działania 4.1.[/ramka]

[srodtytul]Bez inwestycji[/srodtytul]

Wsparcie będzie udzielane na przedsięwzięcia nieinwestycyjne. Natomiast muszą być one związane z wprowadzeniem w przedsiębiorstwie systemu zarządzania środowiskowego ISO 14 001, systemu EMAS lub certyfikowanych ekoznaków przyznawanych według tzw. ekologicznych kryteriów atestacji.

Wprowadzenie takiego systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie ma gwarantować stosowanie się do norm ochrony środowiska oraz minimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko przy jednoczesnym racjonalnym wykorzystaniu zasobów naturalnych. Dofinansowanie udzielane będzie na zakończone rzeczowo projekty, czyli takie, w wyniku których wnioskodawca uzyskał certyfikat czy został zarejestrowany w systemie. Do przykładowych kategorii projektów, które należy zgłaszać, zaliczane są m.in:

- wykonanie audytu niezbędnego do uzyskania certyfikatu/dokonania rejestracji,

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

- uzyskanie certyfikatu/dokonanie rejestracji,

- doradztwo związane z uzyskaniem certyfikatu/dokonaniem rejestracji.

[srodtytul]Nie dla wszystkich jednakowo[/srodtytul]

Chociaż o wsparcie mogą się ubiegać wszystkie firmy, to w przypadku małych i średnich przedsiębiorców z regionów: Dolnośląskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego, Lubuskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Pomorskiego, Śląskiego i Zachodniopomorskiego, jest to nieopłacalne. Wprawdzie mogą one zgłaszać wnioski, ale w ich przypadku całkowita wartość projektu nie może być niższa niż 8 mln zł.

Wynika to z zapisów tzw. linii demarkacyjnej między poszczególnymi programami współfinansowanymi ze środków unijnych. Po prostu w wymienionych województwach istnieje sposobność ubiegania się o dofinansowanie analogicznych projektów w ramach tzw. regionalnych programów operacyjnych. Wtedy mogą one mieć niższą wartość. A ponieważ w tym wypadku maksymalna dotacja nie będzie przekraczać 400 tys. zł, to dla firm z wymienionych regionów stanowiłaby ona jedynie 5 proc.

Należy wyraźnie podkreślić, że ograniczenie co do minimalnej wartości projektu dotyczy wyłącznie firm z sektora MSP. Duża firma z Dolnego Śląska lub Łodzi ma prawo złożyć wniosek o mniejszej wartości. Duże przedsiębiorstwa są bowiem wyłączone z programów regionalnych. Na jaką dotację mogą natomiast liczyć przedsiębiorcy z pozostałych województw?

Dla nich [b]przewidziano wsparcie na poziomie 50 proc. tzw. wydatków kwalifikowanych. Oczywiście również tutaj górna granica to 400 tys. zł. Nie są one jednak ograniczone minimalną wartością projektu[/b] (ma prawo być dużo niższa niż 8 mln zł).

[srodtytul]Dokąd z wnioskiem[/srodtytul]

Nabór wniosków zostanie przeprowadzony od 1 do 21 grudnia br., a dokumenty będą przyjmowane codziennie od 7.30 do 15.30. Należy je dostarczyć do kancelarii NFOŚiGW, która mieści się przy ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie. W tym konkursie o szansach uzyskania wsparcia decyduje przede wszystkim szybkość działania.

Wnioski będą oceniane, a następnie umieszczane na liście projektów do dofinansowania zgodnie z kolejnością zgłoszeń (decydują data i godzina wpływu do kancelarii NFOŚiGW), aż do wyczerpania alokacji na daną turę. A jej budżet to 3 mln zł. Jeżeli więc wniosek będzie prawidłowy pod względem formalnym i załapie się na alokację, to właściwie automatycznie uzyska dotację. Tylko dla porządku należy przypomnieć, że wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane (nawet jeżeli budżet konkursu nie zostanie wyczerpany).

Aby podkreślić, że konkurs dotyczy zakończonych przedsięwzięć, do wniosku o dofinansowanie należy obowiązkowo dołączyć, w zależności od rodzaju projektu:

- dokumenty dotyczące ISO 14001 (potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia certyfikatu, kopia zakresu akredytacji jednostki certyfikującej),

- dokumenty dotyczące EMAS (potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia certyfikatu oraz informacji o umieszczeniu w rejestrze wojewódzkim/krajowym),

- dokumenty dotyczące ekoznaków (potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia certyfikatu, potwierdzenie spełniania przez certyfikowany ekoznak kryteriów atestacji zgodnych z wymaganiami normy międzynarodowej ISO 14024

- w przypadku ekoznaków innych niż Eco-label lub Eko-znak).

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym jego regulamin oraz wzór wniosku, znajdują się na stronie [link=http://www.nfosigw.gov.pl]www.nfosigw.gov.pl[/link].

[srodtytul]Niezbędna lektura[/srodtytul]

Przygotowując się do złożenia aplikacji, warto przejrzeć następujące dokumenty:

- [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=298090]rozporządzenie ministra środowiska z 8 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na wsparcie systemów zarządzania środowiskowego w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” (DzU z 2009 r. nr 9, poz. 55),[/link]

- szczegółowy opis priorytetów PO IiŚ,

- załącznik 1 do szczegółowego opisu (kryteria wyboru projektów),

- wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ;

- wzór umowy o dofinansowanie dla działania 4.1.

[ramka][b]EMAS na nieco innych zasadach[/b]

[b]W przypadku gdy przedmiotem projektu jest wdrożenie EMAS, data zakończenia projektu może być późniejsza niż uzyskanie certyfikatu, gdy przedsiębiorca po dniu jego uzyskania ponosi koszty związane z publikacją deklaracji środowiskowej lub innych materiałów informacyjnych, wymaganych od przedsiębiorstw zarejestrowanych w tym systemie.[/b]

W takim przypadku za dzień zakończenia projektu uznaje się datę poniesienia wydatku na publikację deklaracji środowiskowej lub materiałów informacyjnych.

Jednak wydatek nie może nastąpić później niż dwa miesiące od uzyskania certyfikatu EMAS.[/ramka]