Odpowiedź zależy od charakteru prawnego pracodawcy. Tzw. pakiet antykryzysowy stosują jedynie przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C85086C179AB7D978B97748BBB0C31FB?id=236773]ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU z 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.). [/link]

Chodzi o osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną; wykonują one we własnym imieniu działalność gospodarczą, czyli zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. Zatem ustawa antykryzysowa nie odnosi się do szkół, urzędów państwowych i samorządowych czy zakładów opieki zdrowotnej.

Jeżeli jednak zatrudniający pracowników ma status przedsiębiorcy, musi stosować art. 13 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=320785]ustawy z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (DzU nr 125, poz. 1035, tzw. pakiet antykryzysowy)[/link]. Zgodnie z nim okres zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony, a także łączne przyjęcie na podstawie kolejnych angaży terminowych między tymi samymi stronami nie może przekraczać 24 miesięcy.

W razie określenia umowy dłuższej niż łącznie 24 miesiące istnieje możliwość ustalenia przez sąd pracy (w trybie art. 189 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=906021C3C4F8A71B08066CD633B6506B?id=70930]kodeksu postępowania cywilnego[/link]) zatrudnienia na podstawie angażu zawartego na czas nieokreślony.

Oczywiście wymaga to orzeczenia sądu pracy, bo art. 13 pakietu antykryzysowego nie przewiduje automatyzmu prawnego zmieniającego zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony w bezterminowy angaż. Taki skutek zachodziłby jedynie wtedy, gdyby powszechnie obowiązujący przepis go przewidywał, a tak nie jest w tym wypadku.

Niewątpliwe ważną rolę weryfikacyjno-konsultacyjną przy zatrudnianiu pracowników na umowy o właściwym czasie trwania może odegrać inspektor pracy. Jeśli stwierdzi takie nieprawidłowości, wystąpi do pracodawcy z wnioskiem o właściwe stosowanie tego przepisu pakietu antykryzysowego, który obowiązuje do 31 grudnia 2011 r.