[b]W naszej firmie stosujemy jeden wzór wniosku o urlop wypoczynkowy. Jednak w sytuacji, gdy podwładny decyduje się na skorzystanie z wolnego na żądanie, rzadko się zdarza, aby złożył takie podanie na obowiązującym druku. Najczęściej praktykowane jest telefoniczne informowanie przełożonego o urlopie. Czy taki pracownik powinien potwierdzać wniosek o urlop na piśmie?[/b]

Obowiązujące przepisy nie określają wzoru dokumentu, na podstawie którego pracodawca udziela pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Ponadto nie ma także wymogu, aby był pisemny. Przy czym, głównie ze względów dowodowych – na wypadek ewentualnego sporu przełożonego z podwładnym – wskazane jest zachowanie takiej właśnie formy. Także w odniesieniu do urlopu na żądanie nie istnieje żaden ogólnie obowiązujący wzór wniosku o jego udzielenie.

Zgodnie z art. 167[sup]2[/sup] kodeksu pracy urlop ten udzielany jest na żądanie pracownika oraz w terminie przez niego wskazanym. Takie żądanie pracownik powinien zgłosić najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Jednakże przepis ten nie wskazuje żadnej formy dla takiego żądania. Zatem z prawnego punktu widzenia teoretycznie jest ona obojętna.

Choć, tak jak i w przypadku standardowego urlopu wypoczynkowego, także i w sytuacji, gdy brany jest urlop na żądanie, warto zachować formę pisemną wniosku. Jednocześnie nie ma żadnych przeszkód, aby pracownik wypełnił takie podanie już po powrocie z urlopu do pracy.

[i][b]Podstawa prawna:[/b]

– art. 152 i art. 167[sup]2[/sup][link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037] kodeksu pracy (tekst jedn. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)[/link][/i]