[b]Nie.[/b] Zakres danych osobowych, jakie może pozyskać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zawiera art. 22[sup]1[/sup] § 1 k.p.

Są to: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Pracodawca może żądać od pracowników także numeru PESEL oraz innych informacji, w tym imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci, jeżeli od ich podania zależy korzystanie przez zatrudnionego ze szczególnych uprawnień.

Innych danych pracodawca może żądać jedynie wówczas, gdy ich udostępnienie nakazują odrębne przepisy. Szczegółowe kwestie związane z gromadzeniem danych przez pracodawcę reguluje rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Zgodnie z nim pracodawca może żądać od pracownika złożenia kwestionariusza osobowego, którego pomocniczy wzór stanowi załącznik nr 1a do tego rozporządzenia. Wymaga on podania tylko tych danych, które wymienia art. 22[sup]1[/sup] k.p.

Zatem przepisy prawa pracy nie przewidują gromadzenia przez pracodawcę informacji o przynależności partyjnej kandydata do pracy. Oznacza to, że jej wymaganie przez pracodawcę jest niedozwolone. Dotyczy to nawet przypadków, gdy osoba taka wyrazi na to swoją zgodę.

Potwierdził to [b]Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku 1 grudnia 2009 r.( I OSK 249/09).[/b]

[i]Podstawa prawna:

– art. 22[sup]1[/sup] [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B5E347C50E4D2860978BAD3D891C7A48?n=1&id=76037&wid=337521]kodeksu pracy (tekst jedn. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)[/link][/i]