Teoretycznie tak. Z art. 182[sup]3[/sup] [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=76037]k.p.[/link] wynika, że pracownik wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze jednego tygodnia (od 2012 r. będą to dwa tygodnie), nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 12. miesiąca życia. Uprawnienie to przysługuje zarówno biologicznemu ojcu, jak i adopcyjnemu.

Przez przysposobienie powstaje bowiem między przysposabiającym a przysposabianym taki stosunek jak między rodzicami a dziećmi. Jednocześnie ustaje władza rodzicielska biologicznego rodzica adoptowanego dziecka. Fakt, że np. pracownik przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu z wnioskiem o przysposobienie, to zbyt mało.

Takiej osobie w myśl [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=76037]kodeksu pracy[/link] urlop ojcowski nie przysługuje.

Trzeba pamiętać, że w wykorzystaniu urlopu ojcowskiego może przeszkodzić wiek dziecka. Kodeks pracy nie przewiduje bowiem szczególnego terminu dla przysposabiającego. Oznacza to, że także ten ojciec musi wystąpić o to wolne, zanim dziecko ukończy 12 miesięcy.

Jeśli więc w chwili adopcji jest starsze, to przysposabiający nie będzie mógł wziąć urlopu ojcowskiego. Inaczej, jeśli jeszcze nie skończyło roku – może wtedy z wolnego skorzystać.

W takim wypadku – na ogólnych zasadach – musi zgłosić wniosek do pracodawcy siedem dni przed planowaną datą rozpoczęcia tego urlopu. Pracodawca jest nim związany, tzn. nie może odmówić udzielenia urlopu. Nie ma przy tym znaczenia, czy matka dziecka w tym samym czasie pracuje lub korzysta z jakiegoś urlopu.

Podczas urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru za każdy dzień kalendarzowy nieobecności. Pracownik w trakcie urlopu ojcowskiego jest objęty taka samą ochroną jak pracownica podczas urlopu macierzyńskiego.

Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie (zasadniczo do siedmiu lat) i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia lub który przyjął je na wychowanie jako rodzina zastępcza (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem), ma też prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego na podstawie art. 183 k.p. Może z niego skorzystać zarówno pracownica, jak i pracownik.

[i]Podstawa prawna:

– art. 182[sup]3[/sup] [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B5E347C50E4D2860978BAD3D891C7A48?n=1&id=76037&wid=337521]kodeksu pracy (tekst jedn. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)[/link][/i]