Tak wynika z projektu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu i pracy przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Przewiduje ona nowelizację czterech ustaw.

Zakazana będzie każda dyskryminacja związana z przystąpieniem, członkostwem lub działalnością w związkach zawodowych oraz w organizacjach pracodawców. Ktokolwiek złamie w związku z tym zasadę równego traktowania, popełni wykroczenie zagrożone grzywną nie niższą niż 3 tys. zł.

[b]W ustawach [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=6988FC8279CECFD45714C816D5968B78?id=162202]o związkach zawodowych[/link] oraz [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C041FB8C8987AAAA2AFBE249ADB91934?id=71034]o organizacjach pracodawców[/link] znajdą się ponadto definicje: dyskryminacji bezpośredniej, pośredniej i molestowania.[/b]

Za przejaw dyskryminacji będzie uznawane także nakazywanie lub zachęcanie do naruszenia zasady równego traktowania. Nakaz równego traktowania będzie obowiązywać także w dostępie i korzystaniu z usług rynku pracy i wszelkich innych form pomocy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. I w tym wypadku zachęcanie i nakazywanie nieprawidłowych zachowań będą uznawane za dyskryminację.

[srodtytul]Bez dyskryminacji w pośredniaku[/srodtytul]

– Bardzo dobrze, że przepisy zakazujące nierównego traktowania będą stosowane także do osób bezrobotnych, poszukujących pracy czy korzystających z usług instytucji pośredniczących w zatrudnianiu. Poszukujący pracy często są dyskryminowani. Najczęściej kryterium dyskryminującym jest płeć czy wiek. Myślę, że nowe przepisy poprawią sytuację na rynku pracy – uważa Barbara Radziewicz, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Bezrobotnych.

Przepisy równościowe pojawią się także w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=22FC3D5ECF345751E10C239EA3156314?id=257066]ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych[/link]. Pracodawca będzie musiał zapewnić niepełnosprawnym niezbędne racjonalne usprawnienia. Będzie zwolniony z tego obowiązku, gdyby miał on oznaczać nieproporcjonalnie wysokie obciążenia (czyli takie, które niewystarczająco są rekompensowane ze środków publicznych). Niedokonanie niezbędnych i racjonalnych usprawnień będzie traktowane jak naruszenie zasady równego traktowania w rozumieniu kodeksu pracy.

[srodtytul]Unia naciska[/srodtytul]

Omawiany projekt jest reakcją Ministerstwa Pracy na opinię Komisji Europejskiej z 28 stycznia 2010 r. w sprawie braku prawidłowej transpozycji dyrektywy Rady 2000/78/WE z 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zatrudnianiu i pracy. Standardy ochrony wynikające z naszych przepisów, głównie kodeksu pracy, uznała ona za niewystarczające. W ubiegłym tygodniu Komisja zaskarżyła Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Autopromocja
Już w środę. Tylko w prenumeracie rocznej

Poradnik specjalny: Polski Ład - jak rozliczyć się z fiskusem

Zaprenumeruj

Przypomnijmy, że od kilku lat trwają prace nad wprowadzeniem ustawy antydyskryminacyjnej (tzw. horyzontalnej), która określałaby zasady równego traktowania w różnych dziedzinach życia, nie tylko związanych z pracą. Chociaż były już gotowe jej projekty, dotychczas nie udało się przejść do dalszego etapu prac legislacyjnych.

[ramka][srodtytul]Opinia: Krzysztof Śmiszek, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego[/srodtytul]

Cieszyć może jedynie szybka reakcja na działania Komisji Europejskiej. Niestety, obawiam się, że zaproponowane rozwiązania są minimalistyczne i ich uchwalenie w tej wersji nie będzie mogło być uznane za wystarczającą formę wprowadzenia dyrektywy. Brakuje przepisów, które przerzucą ciężar dowodu na podmiot oskarżony o dyskryminację. Ponadto sankcje karne pojawiają się tylko w przepisach związkowych i o organizacjach praco-dawców. Niewystarczające są grzywny za nierówne traktowanie. Zgodnie z dyrektywą kara powinna mieć m.in. charakter odstraszający, a nie wiem, czy zaproponowana wysokość grzywny spełni tę funkcję. Nadal nie ma przepisów antydyskryminacyjnych dotyczących dostępu do różnych zawodów skupionych w samorządach. [/ramka]

Masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: [mail=m.januszewska@rp.pl]m.januszewska@rp.pl[/mail]