Przy urlopie wypoczynkowym sytuacja jest podobna jak przy innej aktywności. Jeżeli kierowca kończy pracę 21 kwietnia o 15.30, po wyjęciu wykresówki powinien ją uzupełnić, aby nie zawierała brakujących okresów aktywności. Jeżeli np. wykresówkę włożył o 8, ręcznie zapisuje odpoczynek (lub inne aktywności, jeśli były) od 15.30 do 24.00 21 kwietnia.

Odręczny zapis na wykresówce powoduje, że nie trzeba posługiwać się formularzem 21 kwietnia 2010 r. Obejmowałby on zatem okres od godziny 00 do godziny 24 22 kwietnia, bo z przyczyn technicznych nie można udokumentować tego czasu w tachografie.

[i] Autor jest naczelnikiem Wydziału Postępowań Sądowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego[/i]