Pracodawca, na którym ciąży obowiązek dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), musi się w nim zarejestrować.

Do tego może być mu potrzebna deklaracja DEK-Z. Tak będzie w przypadku, gdy konieczność dokonywania wpłat wynika z art. 21, art. 23, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 4a, art. 33 ust. 7 i ust. 7a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=6C95BFE6995644D02F5C712DD938CB59?id=257066]ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzU z 2008 r. nr 14 poz. 92 ze zm.[/link]; ustawa o rehabilitacji).

Wzór druku znajduje się w załączniku nr 8 do [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=7C793DE1152C60CF9F712B12844DCB4A?id=169769]rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 6 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten fundusz (DzU nr 105, poz 989)[/link].

Ponadto wzór deklaracji i szczegółowy opis jej wypełniania można znaleźć na stronie funduszu ([link=http://www.pfron.org.pl]www.pfron.org.pl[/link]).

Natomiast informację INF-1-Z przesyła ten pracodawca, który jest zwolniony z dokonywania wpłat na podstawie art. 21 ust. 2 – ust. 2b lub 2e ustawy o rehabilitacji.

[b]Odpowiedni dokument można też wypełnić za pomocą aplikacji e-PFRON OffLine (system e-PFRON).[/b] Wymienione dokumenty wypełnia się zarówno przy zgłoszeniu, jak i aktualizacji – jeśli zmieniane są dane ewidencyjne.

[srodtytul]Nie zapomnij o podpisie[/srodtytul]

Dokumenty zgłoszeniowe trzeba ostemplować pieczątką firmową pracodawcy, opatrzyć imienną pieczątką oraz podpisem osoby umocowanej do reprezentowania pracodawcy, tzn.:

- osób prawnych i spółek kapitałowych: członka zarządu, członków zarządu, prokurentów (zgodnie z zasadami reprezentacji wymienionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym);

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

- osób fizycznych lub spółek osobowych: właściciela, współwłaścicieli, wspólników;

- jednostek sfery budżetowej i instytucji publicznych: kierowników, dyrektorów, dowódców itp.

W przypadku innych osób konieczne jest dołączenie pełnomocnictwa dla czynności związanych z wpłatami obowiązkowymi (oryginału lub poświadczonego za zgodność z oryginałem) oraz potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu w wysokości 17 zł.

Pracodawca może wysłać niezbędne kwity listem na adres biura PFRON. Mieści się ono w Warszawie przy al. Jana Pawła II nr 13. Potrzebne będą jeszcze kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) wpisu do rejestru właściwego dla pracodawcy, zaświadczenia o numerze REGON, decyzji w sprawie numeru NIP.

Zarejestrowanemu pracodawcy nadawany jest numer w rejestrze PFRON, o czym zostanie on poinformowany listownie.

[b]Tu uwaga! [/b]Brak nadanego numeru w rejestrze PFRON nie zwalnia z obowiązku terminowego deklarowania i dokonywania wpłat.

[srodtytul]Do 20. dnia miesiąca[/srodtytul]

Pracodawcy powinni dokonywać wpłat na fundusz w określonym czasie. Przy opłatach miesięcznych obowiązującym jest termin do dnia 20. następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat.

Na tym nie kończą się obowiązki pracodawców. A to dlatego, że [b]jednocześnie z opłatami składają oni zarządowi funduszu deklaracje miesięczne i roczne[/b]. Dokonują tego poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego według wzorów ustalonych w rozporządzeniu ministrów gospodarki, pracy i polityki społecznej z 6 czerwca 2003 r.

Najważniejsze dane przekazywane do PFRON dotyczą stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wykazuje się je w deklaracjach DEK-I-0 (wzór zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia), DEK-I-a (wzór zamieszczony jest w załączniku nr 2 do rozporządzenia), DEK-I-b (wzór w załączniku nr 3 do rozporządzenia) i DEK-II (wzór podaje załącznik nr 4 do rozporządzenia). Istotna jest też informacja INF-1.

Wzór tego druku zawiera załącznik nr 1 do [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C2E47CAAFAD6D063AEBF7E98CE6C7707?id=169749]rozporządzenia ministrów gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (DzU nr 104, poz. 969)[/link].

[srodtytul]Potrzebne orzeczenie[/srodtytul]

Dane dotyczące osób niepełnosprawnych obejmują te osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona odpowiednim orzeczeniem ustalającym stopień niepełnosprawności albo orzeczeniem traktowanym na równi z takim orzeczeniem. Z niego także wynikają ramy czasowe stwierdzonej niepełnosprawności.

Na podstawie przedstawionych orzeczeń przede wszystkim pracodawca ustala status osoby niepełnosprawnej. To wpływa np. na czas pracy takiego zatrudnionego. Zgodnie bowiem z art. 15 ustawy o rehabilitacji czas pracy osoby niepełnosprawnej generalnie nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

Natomiast czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Osoba niepełnosprawna nie może być też zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Taki wymiar czasu pracy obowiązuje od dnia następującego po przedstawieniu pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności.

Orzeczenie uprawnia też do skorzystania z przerw na gimnastykę, dodatkowego urlopu wypoczynkowego i do otrzymania wolnego na udział w turnusie rehabilitacyjnym.

[ramka][b]Ważne [/b]

Do wpłat na PFRON stosuje się odpowiednio przepisy ordynacji podatkowej, z tym że uprawnienia organów podatkowych określone w tej ustawie przysługują prezesowi zarządu funduszu.[/ramka]

[ramka][b]Kto musi, a kto nie[/b]

[b]Obowiązek wpłat na PFRON co do zasady powstaje, gdy przeciętne zatrudnienie pracowników w danym miesiącu osiągnie co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (etaty). [/b]

Przy czym pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, u którego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 proc., jest zwolniony z wpłat.

Tak samo jest w przypadku pracodawcy prowadzącego zakład pracy w likwidacji albo co do którego ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika – jednak zwolnienie nie dotyczy pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej.[/ramka]

[ramka][b]Uwaga [/b]

W razie problemów merytorycznych w kwestiach obowiązkowych wpłat pracodawcy mogą korzystać ze wsparcia pracowników Wydziału Wpłat Obowiązkowych PFRON – w dni robocze w godzinach 9 – 15.

Telefony: 22 50 55 438 lub 231, 376, 506, 523.[/ramka]