Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego jest możliwe. Przy czym jest to dopuszczalne jedynie w określonych przypadkach.

Do przesłanek wypowiedzenia zalicza się m.in. niewypełnianie przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych.

Nie wiemy, czy środki wychowawcze zostały zastosowane w przypadku, o który pyta czytelnik. Jeśli tak, to wypowiedzenie jest możliwe.

Trzeba zauważyć przy tym, że kodeks pracy nie wyjaśnia, co oznaczają takie środki. Przyjmuje się, że w odniesieniu do niewypełniania obowiązków z zakresie dokształcania się (tzw. dokształcania teoretycznego) zastosowanie mają środki wychowawcze, jakie są przewidziane w ramach systemu szkolnego.

Natomiast w zakresie obowiązków objętych tzw. praktyczną nauką zawodu pod pojęciem środków wychowawczych mieszczą się nakładane na pracowników kary porządkowe (art. 108 - art. 113 k.p.), które mają zastosowanie do ogółu pracowników, tym samym i do tych młodocianych. Zastosowanie innych środków wobec pracowników jest niedozwolone.

[i]Podstawa prawna:

– art. 196[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B5E347C50E4D2860978BAD3D891C7A48?n=1&id=76037&wid=337521] kodeksu pracy (tekst jedn. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)[/link][/i]