W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą osobiście w urzędzie skarbowym należy zgłosić konto „firmowe”. Uważam, że rachunek „prywatny”, nawet jeśli za jego pośrednictwem są dokonywane płatności związane z prowadzoną działalnością, nie podlega zgłoszeniu.

W przypadku małych jednoosobowych firm często zdarza się, iż brak jest dochodów z bieżącej działalności na pokrycie stałych kosztów funkcjonowania firmy, stąd pojawia się konieczność ich pokrywania z własnych środków. Nie ma zaś obowiązku przekazywania tychże środków na rachunek firmowy, a dopiero potem na rzecz wierzyciela.

Sytuacja diametralnie się zmienia, kiedy wpłaty związane z prowadzoną działalnością są kierowane na ów rachunek „prywatny” – w tej sytuacji zgłoszenie jest obowiązkowe. Brak zgłoszenia może wiązać się z wymierzeniem kary za wykroczenie skarbowe. Zgodnie z art. 81 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=BFD34141EAC965A73BD747CB45B59DD4?id=186065]kodeksu karnego skarbowego (tekst jednolity DzU z 2007 r., nr 111 poz. 765 z późn. zm.)[/link] podatnik, który wbrew obowiązkowi nie dokonuje w terminie zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacji objętych nim danych, albo też podaje w nim dane niezgodne ze stanem rzeczywistym lub niepełne, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Kara grzywny za to wykroczenie skarbowe może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Tak więc maksymalna kwota grzywny w związku z niezgłoszeniem firmowego konta wynosi obecnie 26 tys. 340 zł.

[i] Autor jest adwokatem prowadzącym kancelarię prawną w Warszawie[/i]