Środki unijne na prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego można pozyskać przede wszystkim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (PROW). Umożliwia to działanie 3.1.1 PROW – „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Fundusze w ramach tego działania udzielane są m.in. na podjęcie lub rozwijanie działalności w zakresie usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, w tym wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym.

[srodtytul]Gdzie składać wnioski?[/srodtytul]

Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na miejsce realizacji projektu.

[b]Procedura naboru wniosków w 2010 r. nie została jeszcze uruchomiona[/b] z uwagi na sytuację powodziową. Jak dowiedzieliśmy się w ARiMR, gdy tylko ulegnie ona poprawie, odpowiednia informacja zostanie podana na stronie Agencji ([link=http://www.arimr.gov.pl/]www.arimr.gov.pl[/link]) oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym.

[srodtytul]Kto może ubiegać się o dotację?[/srodtytul]

Dotacje są przeznaczone dla rolników, ich małżonków oraz domowników (osoby fizyczne ubezpieczone na podstawie [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=774260BCAAB634D884A5BEA8F4FF60F5?id=263365]ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników[/link]).

O wsparcie może ubiegać się osoba, która mieszka w miejscowości należącej do:

- gminy wiejskiej, lub

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub

- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją, dotyczą nieruchomości położonych w tych miejscowościach.

Występujący o dotację musi być nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

[srodtytul]Jakie koszty mogą podlegać refundacji?[/srodtytul]

Zakres kosztów kwalifikowalnych obejmuje m.in. koszty:

- budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych oraz nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki,

- zagospodarowania terenu,

- zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu,

- zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą).

[srodtytul]Jaka jest wysokość możliwej pomocy?[/srodtytul]

Maksymalny poziom pomocy wynosi [b]50 proc.[/b] kosztów kwalifikowanych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć [b]100 tys. zł[/b].

[srodtytul]Gdzie jeszcze szukać dotacji?[/srodtytul]

Możliwość uzyskania funduszy unijnych na prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego istnieje również w regionalnych programach operacyjnych (RPO), jednak zasady rozdzielania dotacji na agroturystykę są różne w zależności od województwa. Zazwyczaj informacji na temat agroprojektów należy szukać w działaniach turystycznych danego RPO.