Towarzystwa ogłosiły, że przy likwidacji szkód powodziowych stosują uproszczone procedury i wypłacają zaliczki na poczet przyszłych odszkodowań. Jednak z tego typu ułatwień nie zawsze będą mogły skorzystać firmy.

– W przypadku szkód poniesionych przez przedsiębiorstwa sytuacja jest zupełnie inna. Po pierwsze, jest ich zdecydowanie mniej. Po drugie, zazwyczaj są dużo bardziej skomplikowane. Często dotyczą nie tylko budynków, ale i wyposażenia, maszyn oraz wielu innych elementów majątku objętych polisą – mówi Marcin Pawel z Allianz Polska.

Specyfika ubezpieczenia mienia firm sprawia, że – inaczej niż przy szkodach indywidualnych – wyliczenie odszkodowania opiera się na dokumentacji księgowej potwierdzającej zarówno własność, jak i wartość majątku. Szkodą może być zniszczenie maszyn, budynku, ale też utrata zysku. Dlatego oszacowanie strat przedsiębiorstwa jest bardziej skomplikowane.

[srodtytul]Gdy straty są niewielkie[/srodtytul]

Towarzystwa inaczej traktują duże firmy, a inaczej niewielkie rodzinne biznesy. W przypadku dużych podmiotów, które mają polisy z szerokim i zróżnicowanym zakresem ubezpieczenia, często każda sprawa traktowana jest indywidualnie. Rzeczoznawca każdorazowo określa, jakie dokumenty będą potrzebne do likwidacji szkody.

Jeśli strata jest niewielka (bo na przykład doszło tylko do podtopienia), można skorzystać z uproszczonej procedury. Najczęściej sytuacje takie zdarzają się w drobnych firmach. Gdy szkoda nie przekracza ustalonej przez towarzystwo kwoty, np. 2 tys. czy 10 tys. zł, wówczas na ogół wystarczy telefoniczne zgłoszenie i przesłanie faktury za naprawę.

W przypadku dużych strat ubezpieczyciel określa wysokość odszkodowania na podstawie ustaleń rzeczoznawcy. Wcześniej może jednak wypłacić poszkodowanemu zaliczkę.

[srodtytul]Obowiązki klienta[/srodtytul]

Żeby nie było problemów z uzyskaniem odszkodowania, firma musi wywiązać się z obowiązków zapisanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Przede wszystkim powinna użyć wszelkich dostępnych środków w celu zapobieżenia szkodzie, albo przynajmniej by zmniejszyć jej rozmiary.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Jeżeli ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zrobi tego, wówczas towarzystwo nie bierze na siebie odpowiedzialności za powstałe szkody. W praktyce oznacza to, że firma nie dostanie odszkodowania.

Obowiązki każdorazowo są dostosowane do okoliczności. Ale zawsze wymagane jest, by w razie potrzeby odłączyć zasilanie prądu, odciąć dopływ gazu, zabezpieczyć odpowiednio maszyny. Natomiast niezwłocznie po ustąpieniu wody trzeba uprzątnąć i osuszyć budynek oraz teren wokół niego.

[srodtytul]Jak najszybciej uruchomić produkcję[/srodtytul]

W terminie wskazanym w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) właściciel przedsiębiorstwa lub inna upoważniona osoba powinni poinformować ubezpieczyciela o zdarzeniu. Towarzystwa ułatwiają teraz zgłaszanie roszczeń związanych z powodzią i starają się przyspieszyć postępowania likwidacyjne. Mobilizują też likwidatorów do jak najszybszego dotarcia do poszkodowanych firm. Dla przedsiębiorstwa czas ma ogromne znaczenie.

Chodzi przecież o to, żeby jak najszybciej uruchomić zawieszoną czy ograniczoną przez powódź produkcję. Niektóre towarzystwa oferują pomoc, np. przy osuszaniu ścian zakładu. Dzięki temu przedsiębiorca może uchronić przed zniszczeniem znajdujący się w budynkach sprzęt.

Ubezpieczyciele korzystają z usług zewnętrznych firm, wyspecjalizowanych w usuwaniu skutków powodzi. Im także zależy na tym, żeby straty przedsiębiorstwa były jak najmniejsze, bo przekłada się to bezpośrednio na wysokość wypłacanych odszkodowań.

[ramka][b]O czym pamiętać, zgłaszając szkodę[/b]

- Poszkodowany przedsiębiorca powinien jak najszybciej zgłosić się do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym wykupił polisę zabezpieczającą majątek firmy przed skutkami klęsk żywiołowych. Towarzystwa deklarują, że w razie potrzeby wypłacają zaliczki na poczet przyszłych odszkodowań oraz oferują pomoc specjalistów w usuwaniu skutków powodzi.

- Obowiązkiem ubezpieczonego jest podjęcie działań zmierzających do ograniczenia rozmiarów szkody. Koszty z tym związane powinno pokrywać towarzystwo.

- W ogólnych warunkach ubezpieczenia dołączonych do polisy należy sprawdzić, w jaki sposób i w jakim terminie szkoda powinna być zgłoszona.

- Towarzystwo pokryje szkody tylko w takim zakresie, jaki został podany w umowie ubezpieczeniowej, i tylko do (maksymalnie) wysokości sumy ubezpieczenia.[/ramka]

[ramka][b]Co proponują wybrane największe firmy[/b]

[b]Allianz Polska[/b]

Oferta ubezpieczeniowa dla dużych firm jest bardzo bogata, dotyczy nie tylko budynków, ale i wyposażenia, maszyn, a nawet utraty zysku. Sposób likwidacji szkody zależy od tego, jaki jest zakres polisy.

W przypadku dużych przedsiębiorstw każda sprawa jest traktowana indywidualnie.

Po zgłoszeniu szkody ubezpieczyciel wysyła na miejsce rzeczoznawcę. Ten na podstawie oględzin określa zakres szkody. Podaje też, jakie dokumenty będą potrzebne do ustalenia odszkodowania.

Podobnie jest z ubezpieczeniami dla małego biznesu. Firma powinna zgłosić szkodę w ciągu trzech dni od zalania. Należy podać wstępny opis uszkodzeń budynków lub ich części składowych. Rzeczoznawca dokonuje oględzin na miejscu. Odszkodowanie mające pokryć koszty koniecznych napraw ubezpieczonego budynku jest szacowane na podstawie kosztorysu lub rachunków potwierdzających poniesione wydatki.

[b]Ergo Hestia[/b]

W zależności od wysokości szkody postępowanie likwidacyjne przeprowadzane jest w trybie zwykłym albo uproszczonym.

Ten drugi rodzaj postępowania stosowany jest dość rzadko, ponieważ dotyczy szkód nieprzekraczających 5 tys. zł. A takie zdarzają się tylko małym podmiotom, np. biurom czy sklepikom.

W przypadku dużych szkód towarzystwo wypłaca zaliczki.

[b]Generali[/b]

W przypadku szkód zgłoszonych z polis korporacyjnych towarzystwo często korzysta z usług likwidacyjnych świadczonych przez firmy zewnętrzne. Likwidator pozostaje w stałym kontakcie z klientem lub brokerem, tak aby na bieżąco przekazywać poszkodowanemu instrukcje dotyczące sposobu działania, zbierania dokumentacji itd.

W przypadku maszyn, urządzeń, wyposażenia czy majątku obrotowego wyliczenie wartości szkody tylko na podstawie oględzin jest praktycznie niemożliwe. Dlatego odszkodowanie jest wyliczane na podstawie dokumentacji księgowej. Podobnie jest z określeniem wielkości zysku utraconego w wyniku przestoju firmy.

[b]HDI Asekuracja[/b]

Szkody można zgłaszać w każdym regionalnym centrum likwidacji szkód osobiście, telefonicznie lub korespondencyjnie (pocztą tradycyjną oraz elektroniczną). Centra znajdujące się na terenach szczególnie dotkniętych powodzią otrzymały wzmocnienie kadrowe.

Uruchomiono tam też dodatkowe punkty obsługi klientów. Znajdują się one przy oddziałach w Tarnobrzegu, Nowym Sączu, Tarnowie, Krośnie, Bielsku-Białej i Opolu. Centra w Radomiu, Lublinie i we Wrocławiu mają wydłużony czas pracy.

Przedsiębiorcy z obszarów najbardziej dotkniętych powodzią (z Wrocławia, Katowic, Lublina i Krakowa) mogą zgłaszać szkody za pośrednictwem agentów. Likwidator, który otrzyma informację od agenta, skontaktuje się bezpośrednio z poszkodowanym i przeprowadzi dalszą procedurę.

[b]PZU[/b]

Towarzystwo deklaruje, że cały swój potencjał kadrowy i logistyczny kieruje do powodzian, w tym do firm. Towarzystwo zawarło umowy z podmiotami specjalizującymi się w usuwaniu skutków powodzi, tak by jak najszybciej możliwe było wznowienie produkcji czy świadczenia usług. W likwidacji szkód stosowana jest specjalna procedura likwidacyjna.

[b]Signal Iduna[/b]

W przypadku dużych szkód ubezpieczyciel najczęściej wysyła na miejsce zdarzenia rzeczoznawcę. Szacuje on wysokość wyrządzonych przez powódź szkód i określa wielkość należnego odszkodowania.

Obecnie, aby przyśpieszyć likwidację szkód powodziowych, towarzystwo wprowadziło uproszczone procedury. Są one możliwe przy niewielkich stratach, o wartości do 2 tys. zł. Na podstawie formularza zgłoszeniowego, opisu zdarzenia oraz potwierdzenia posiadania polisy ubezpieczyciel wypłaca pieniądze na pokrycie kosztów szybkiej naprawy niewielkich zniszczeń.

W przypadku dużych szkód do firmy wysyłany jest likwidator. Należne odszkodowanie wypłacane jest w trybie pilnym.

Ubezpieczyciel pomaga też w doprowadzeniu zniszczonego obiektu do stanu sprzed powodzi. Jeśli straty są duże i nie ma innej możliwości naprawienia szkody, wysyła do zakładu firmę osuszającą. Pomoc taka jest potrzebna na przykład wtedy, gdy woda stała w budynku dłużej, uszkadzając sprzęt, który jest niezbędny do funkcjonowania przedsiębiorstwa.

[b]Warta[/b]

W przypadku szkód spowodowanych powodzią, których wartość nie przekracza 10 tys. zł, towarzystwo stosuje uproszczone procedury likwidacyjne.

Na przykład przy określaniu rozmiarów szkody ubezpieczyciel opiera się w głównej mierze na oświadczeniu klienta złożonym podczas rozmowy telefonicznej. Nie wymaga dodatkowych dokumentów. W większości spraw wystarczy przesłanie faktur za naprawę.

Firma, która poniosła straty w wyniku powodzi, może zgłosić szkodę, dzwoniąc na numer centrum alarmowego Warty. Podczas rozmowy uprawniona osoba zgłaszająca szkodę musi podać podstawowe dane ze swojego dokumentu tożsamości: imię, nazwisko, adres, PESEL. Poza tym powinna mieć zanotowany numer polisy, numer rachunku bankowego i REGON.

Na podstawie zebranych informacji, przede wszystkim opisu uszkodzeń, likwidator podejmuje decyzję, czy skierować na miejsce rzeczoznawcę, czy też zostanie zastosowany uproszczony tryb likwidacji szkody. W tym drugim przypadku wysokość odszkodowania jest ustalana wspólnie z klientem podczas rozmowy telefonicznej.

W razie większych strat Warta kieruje na miejsce rzeczoznawcę, który dokonuje wyceny szkody.[/ramka]