Dotyczą one w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Takie informacje przekazuje się na formularzu, którego wzór został określony w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (DzU nr 53 poz. 311; rozporządzenie).

Ponadto podmioty gospodarcze zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości winny dołączyć do ww. formularza sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych, czyli za lata 2007, 2008 i 2009.

[b]Rozporządzenie dotyczy wszystkich przedsiębiorców ubiegających się o pomoc de minimis, w tym pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej (zpch).[/b] Potwierdza to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

[srodtytul]Niezbędne dokumenty[/srodtytul]

Nadal zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

- informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Przedstawiamy instrukcję wypełniania formularza informacji potrzebnych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej.

[srodtytul]Sekcja A[/srodtytul]

[b]Punkt 1 – 5:[/b] należy wpisać podstawowe informacje na temat wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności, tj. nazwa podmiotu ubiegającego się o pomoc, jego adres, identyfikator gminy (zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego), NIP (pod którym wnioskodawca jest zarejestrowany w ZUS w celu opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne), forma prawna.

[b]Punkt 6:[/b] Wielkość wnioskodawcy, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych).

Wg artykułu 2 załącznika I do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro. W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż dziesięciu pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

[b]Punkt 7: [/b]tu podawana jest klasa działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności.

W przypadku posiadania więcej niż jednego kodu PKD należy podać kod dotyczący prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis.

[b]Punkt 8: [/b]to data utworzenia. Należy wpisać datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis.

[srodtytul]Sekcja B[/srodtytul]

Część B: określa zakres informacji niezbędnych do oceny sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy. Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. h rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu do pomocy de minimis, pomoc nie może być udzielona podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

A takim jest podmiot spełniający kryteria kwalifikujące go do objęcia nie tylko postępowaniem upadłościowym, ale również postępowaniem naprawczym (zgodnie z ustawą z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze).

Spełnienie przez przedsiębiorcę kryteriów kwalifikujących go do objęcia postępowaniem naprawczym oznacza bowiem, iż jest on w trudnej sytuacji ekonomicznej z uwagi na spełnienie przesłanek, o których mowa w pkt 11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw.

Poza tym odniesienie w pkt 10 lit. c wytycznych jedynie do zbiorowej procedury upadłościowej należy rozpatrywać nieco szerzej niż odniesienie do samego postępowania upadłościowego w rozumieniu Prawa upadłościowego i naprawczego, tj. wiązać raczej generalnie z faktem niewypłacalności przedsiębiorcy.

W pkt 5 w części B wskazano natomiast pozostałe przesłanki, na podstawie których podmiot udzielający pomocy de minimis może stwierdzić występowanie trudnej sytuacji ekonomicznej. Zaznaczenie jednej lub kilku odpowiedzi twierdzących przez wnioskodawcę może skutkować uznaniem go za przedsiębiorcę będącego w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Ocena ilościowa i jakościowa kryteriów wskazanych w pkt 5 należy do podmiotu udzielającego pomocy. W pkt 5 przyjęto jako odniesienie okres trzech lat, który gwarantuje prawidłowe określenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy.

Wnioskodawca powinien też przedstawić sprawozdania finansowe za okres trzech lat sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości.

W punkcie 7 Sekcji B wnioskodawca przedstawia także informację, czy należy do grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 3, pkt 44 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 grupa kapitałowa to jednostka dominująca wraz z jednostkami zależnymi. Jest to struktura łącząca przedsiębiorstwa za pomocą związków kapitałowych.

[srodtytul]Sekcja C[/srodtytul]

Wnioskodawca deklaruje, czy prowadzi działalność gospodarczą, w związku z którą ubiega się o pomoc de minimis w określonych sektorach.

Zgodnie z art. 1 rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu do pomocy de minimis, pomoc ta nie może być udzielona podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w sektorach takich jak: rybołówstwa i akwakultury, w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych, w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej czy w sektorze węglowym.

Jednocześnie wnioskodawca deklaruje, czy prowadzi działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego w celu przestrzegania limitu pomocy de minimis w stosunku do działalności prowadzonej w tym sektorze. Kwota pomocy dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze takiego transportu nie może przekroczyć w okresie trzech kolejnych lat 100 tys. euro.

Ponadto zgodnie z interpretacją ww. przepisu dokonaną przez Komisję Europejską, [b]jeśli podmiot prowadzi działalność gospodarczą zarówno w sektorze transportu drogowego, jak i inną działalność niezwiązaną z transportem, może on otrzymać pomoc de minimis maksymalnie do 200 tys. euro, z czego jedynie 100 tys. euro z tej kwoty może zostać przeznaczone na działalność w sektorze transportu drogowego.[/b] W związku z powyższym ubiegający się o pomoc de minimis powinien przedstawić informację, czy będzie ona wykorzystywana również w sektorze transportu drogowego.

Jednocześnie ze względu na wyłączenie możliwości udzielania pomocy de minimis na nabycie pojazdów, wykorzystywanych do świadczenia usług w zakresie drogowego transportu towarowego, zobowiązano wnioskodawców do wskazania, czy pomoc będzie przeznaczona na ten cel.

[srodtytul]Sekcja D[/srodtytul]

Pomocy de minimis nie można łączyć z inną pomocą, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których przeznaczona ma być pomoc de minimis, w przypadku gdy łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy.

W związku z tym w Sekcji D zobowiązano wnioskodawców do przedstawiania informacji dotyczących pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów, o które we wniosku ubiega się wnioskodawca, tj. tego konkretnego wydatku ze ZFRON.

Dlatego ta część zostanie wypełniona w sytuacji, gdy przykładowo podmiot ubiegający się o pomoc de minimis otrzymał już pomoc w związku z realizacją np. danej inwestycji. Tu wykazuje się jedynie pomoc przeznaczoną na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być udzielona pomoc de minimis.

W przypadku wydatków ze ZFRON co do zasady kosztem kwalifikowalnym jest koszt całego wydatku, a zatem pracodawcy prowadzący zpch nie wykazują w sekcji D nic (bo nie otrzymali) innej otrzymanej pomocy publicznej do tego kosztu kwalifikowanego.

[ramka][b]Przykład[/b]

Zakupiono maszynę za kwotę 50 tys. zł w całości ze środków ZFRON – pracodawca nie wypełnia tabeli w sekcji D.[/ramka]

[ramka][b]Przykład[/b]

Zakupiono maszynę za kwotę 50 tys. zł z tego wydatek został sfinansowany 30 tys. zł ze ZFRON, a 20 tys. zł ze środków obrotowych – nie należy wypełnić tabeli w sekcji D.[/ramka]

[ramka][b]Przykład[/b]

Zakupiono maszynę za kwotę 30 tys. zł – z tego wydatek został sfinansowany 15 tys. zł ze ZFRON, a 10 tys. zł ze środków obrotowych, 5 tys. pozyskana inna pomoc publiczna – pracodawca musi wypełnić tabelę i wykazać te 5 tys.pozyskane jako inna pomoc publiczna.[/ramka]

W przypadku uzupełnienia tabeli dotyczącej pomocy otrzymanej w odniesieniu do kosztów, o których mowa wyżej, zobowiązano wnioskodawców do przedstawienia opisu przedsięwzięcia, na realizację którego udzielona została pomoc (pkt 1 – 8 znajdujące się pod tabelą w sekcji D).

Na końcu należy wskazać osobę upoważnioną do przedstawienia informacji, złożyć podpis z datą.

[ramka][b]Uwaga [/b]

Zaznaczenie odpowiedzi twierdzącej w jednym z kryteriów wskazanych w pkt 1 – 4 części B sekcji B formularza oznacza automatyczne uznanie przedsiębiorcy za będącego w trudnej sytuacji ekonomicznej, co będzie skutkować brakiem możliwości udzielenia pomocy de minimis w postaci uzyskania zaświadczenia o pomocy de minimis.[/ramka]