Faktycznie Trybunał Konstytucyjny uznał, że dotychczasowe przepisy określające zasady podnoszenia kwalifikacji przez pracowników były niezgodne z konstytucją. 20 maja 2010 r. została uchwalona ustawa wprowadzająca nowe regulacje dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników. W wyniku nowelizacji w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=76037]kodeksie pracy [/link]pojawią się art. 103[sup]1[/sup] – 103[sup]6[/sup]. Kodeks zawierać będzie definicję podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zgodnie z którą będzie to zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. Osoba podnosząca swoje kwalifikacje uprawniona będzie do płatnego urlopu szkoleniowego oraz do zwolnienia z całości lub części dnia pracy (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia), na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia, oraz na czas ich trwania. Pracodawca będzie mógł fakultatywnie przyznać dodatkowe świadczenia (np. finansowanie kosztów dokształcania).

Nowela wprowadza regulacje dotyczące tzw. umów lojalnościowych, które pracodawca zawiera z pracownikiem w związku z finansowaniem jego dokształcania. Zgodnie z nimi firma jest zobowiązana do zawarcia z zainteresowanym na piśmie umowy jedynie wtedy, gdy po ukończeniu szkolenia ma on być zobowiązany do pozostawania w zatrudnieniu. Umowa powinna określać wzajemne prawa i obowiązki stron, przy czym jej postanowienia nie mogą być mniej korzystne od nowo wprowadzonych przepisów k.p. We wskazanych wypadkach osoba podnosząca kwalifikacje będzie zobowiązana do zwrotu kosztów, które pracodawca poniósł z tytułu dodatkowych świadczeń.

Należy podkreślić, że wobec pracowników, którzy rozpoczęli podnoszenie kwalifikacji zawodowych przed dniem wejścia w życie analizowanej ustawy, stosuje się przepisy regulujące zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników obowiązujące przed 11 kwietnia 2010 r.

Nowe regulacje pociągają za sobą także zmiany w przepisach podatkowych – wartość świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji będzie wolna oSłyszałam, że mają się zmienić zasady uzupełniania kształcenia przez pracowników. Planowałam studia podyplomowe. Czy coś się zmienia w obowiązkach pracodawcy związanych z wysłaniem pracownika na uczelnię? – pyta czytelniczka.

Faktycznie Trybunał Konstytucyjny uznał, że dotychczasowe przepisy określające zasady podnoszenia kwalifikacji przez pracowników były niezgodne z konstytucją. 20 maja 2010 r. została uchwalona ustawa wprowadzająca nowe regulacje dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników. W wyniku nowelizacji w kodeksie pracy pojawią się art. 103[sup]1[/sup] – 103[sup]6[/sup]. Kodeks zawierać będzie definicję podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zgodnie z którą będzie to zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. Osoba podnosząca swoje kwalifikacje uprawniona będzie do płatnego urlopu szkoleniowego oraz do zwolnienia z całości lub części dnia pracy (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia), na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia, oraz na czas ich trwania. Pracodawca będzie mógł fakultatywnie przyznać dodatkowe świadczenia (np. finansowanie kosztów dokształcania).

Nowela wprowadza regulacje dotyczące tzw. umów lojalnościowych, które pracodawca zawiera z pracownikiem w związku z finansowaniem jego dokształcania. Zgodnie z nimi firma jest zobowiązana do zawarcia z zainteresowanym na piśmie umowy jedynie wtedy, gdy po ukończeniu szkolenia ma on być zobowiązany do pozostawania w zatrudnieniu. Umowa powinna określać wzajemne prawa i obowiązki stron, przy czym jej postanowienia nie mogą być mniej korzystne od nowo wprowadzonych przepisów k.p. We wskazanych wypadkach osoba podnosząca kwalifikacje będzie zobowiązana do zwrotu kosztów, które pracodawca poniósł z tytułu dodatkowych świadczeń.

Należy podkreślić, że wobec pracowników, którzy rozpoczęli podnoszenie kwalifikacji zawodowych przed dniem wejścia w życie analizowanej ustawy, stosuje się przepisy regulujące zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników obowiązujące przed 11 kwietnia 2010 r.

Nowe regulacje pociągają za sobą także zmiany w przepisach podatkowych – wartość świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji będzie wolna od PIT, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego.

Ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ