Lekarz wystawia zwolnienie lekarskie (ZUS ZLA) pracownikowi, jeżeli stwierdzi, że jest on niezdolny do pracy. Gdy zaleci w nim, że chory ma leżeć, zalecenie to powinno być przestrzegane.

[srodtytul]Można zweryfikować[/srodtytul]

Pracodawca, który podejrzewa, że pracownik wykorzystuje zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego celem, może to skontrolować. Dotyczy to pracodawców wypłacających swoim pracownikom zasiłki chorobowe, a więc zatrudniającym powyżej 20 ubezpieczonych chorobowo. Mniejsi pracodawcy uprawnień kontrolnych nie mają, ale mogą wystąpić o przeprowadzenie kontroli do ZUS.

Zakres kontroli określa § 5 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=79146]rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (DzU nr 65, poz. 743)[/link].

W myśl tego przepisu kontrola polega w szczególności na stwierdzeniu, czy pracownik nie wykonuje w czasie zwolnienia pracy zarobkowej, a także czy nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy niezgodnie z jego celem.

Gdyby okazało się, że tak, pracownik może stracić zasiłek chorobowy (wynagrodzenie za czas choroby) za cały okres orzeczony w tym zwolnieniu. Taki skutek przewiduje art. 17 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=352798]ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2010 r. nr 77, poz. 512)[/link].

[srodtytul]Bez zarabiania[/srodtytul]

Zakaz działalności zarobkowej oznacza – jak uznał [b]Sąd Najwyższy w wyroku z 5 kwietnia 2005 r. (I UK 370/04)[/b] – zakaz wszelkiej pracy zarobkowej, bez względu na to, czy jest świadczona legalnie, czy nielegalnie, i bez względu na jej wymiar. Chory pracownik nie powinien więc go łamać, jeśli nie chce stracić pieniędzy.

Orzecznictwo sądowe w tych sprawach nie jest jednak jednolite. Np. w [b]wyroku z 12 sierpnia 1998 r. (II UKN 172/98) SN[/b] uznał, że wykonywanie innej pracy zarobkowej w okresie zwolnienia lekarskiego od pracy jest wystarczającą przesłanką utraty prawa do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Natomiast w[b] wyroku z 11 lutego 1999 r. (II UKN 467/98) SN[/b] dopuścił, aby pracownik zatrudniony w dwóch zakładach pracy mógł w jednym z nich pobierać zasiłek, a w drugim wykonywać zatrudnienie, o ile ta druga praca nie wpływa na pogorszenie jego stanu zdrowia.

Za dopuszczalny w czasie zwolnienia lekarskiego SN uznał również udział pracownika we własnym ślubie w trakcie zwolnienia lekarskiego zawierającego adnotację, że chory może chodzić [b](wyrok z 2 kwietnia 1998 r. I PKN 14/98)[/b].

[ramka][b]Czy pacjent chodzi tylko w domu[/b]

Obowiązek przebywania w domu dotyczy zwolnień lekarskich z adnotacją, że pacjent może chodzić. Taka adnotacja upoważnia chorego do wykonywania zwykłych czynności życia codziennego, np. chodzenia po mieszkaniu, wyjścia na zabiegi, po leki, po niezbędne zakupy.

Jednak wobec braku wyraźnych i jednoznacznych uregulowań w zakresie czynności dopuszczalnych do wykonywania w trakcie zwolnienia lekarskiego każda sprawa powinna być badana indywidualnie.

Jeżeli pracodawca kontroluje pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim, to powinien kierować się przede wszystkim tym, czy sposób wykorzystywania przez chorego tego zwolnienia wpływa negatywnie na odzyskanie przez niego zdolności do pracy, a tym samym opóźnia powrót do pracy. [/ramka]

[i]Autorka jest radcą prawnym w Departamencie Ubezpieczeń Społecznych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej[/i]