[b]- Wskutek powodzi, oprócz dokumentacji, utraciliśmy także możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Czy istnieje możliwość uzyskania odszkodowania z tytułu utraconych zysków?[/b]

Jeżeli została zawarta umowa z firmą ubezpieczeniową, należałoby sprawdzić, jakich tytułów dotyczy przyznanie odszkodowania. Jeżeli w umowie wyłączone zostały straty powstałe w wyniku zdarzeń losowych, w tym powodzi, nie mamy co liczyć na otrzymanie odszkodowania.

Jeżeli jednak nasza umowa ubezpieczenia przewiduje odszkodowanie z tytułu zdarzeń losowych, to powinniśmy oszacować utracone zyski. Oszacowania możemy dokonać według danych liczbowych z lat poprzednich, zawartych w sprawozdaniach finansowych za poprzednie lata.

Gdy utraciliśmy sprawozdania finansowe za poprzednie lata, a w spółce przeprowadzono audyt, możemy zwrócić się do audytora o udostępnienie dokumentacji.

Przy wyliczaniu i szacowaniu utraconych zysków również możemy skorzystać z pomocy biegłego rewidenta, który sprawdza wyliczenia szacunkowe w spółkach stosujących MSR/MSSF.

[i]Elżbieta Pudło jest biegłym rewidentem, wiceprezesem zarządu Moore Stephens Józef Król sp. z o.o.

Jacek Kaczka jest biegłym rewidentem, prezesem zarządu Audit4Business sp. z o.o. [/i]