W ramach działalności akwizycyjnej prowadzonej przez otwarte fundusze emerytalne (OFE) nie jest dozwolone oferowanie dodatkowych korzyści materialnych z tytułu członkostwa w otwartym funduszu, jeżeli celem takiego działania miałoby być skłonienie kogokolwiek, aby przystąpił do funduszu lub pozostawał jego członkiem.

Tak samo jest w przypadku innej działalności, jeżeli w jej ramach oferuje się dodatkowe korzyści materialne w zamian za przystąpienie do określonego OFE lub pozostawanie jego członkiem.

Działalność akwizycyjna na rzecz otwartego funduszu nie może być też prowadzona z wykorzystaniem stosunku nadrzędności wynikającego ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, na którym jest oparta zależność służbowa lub inna zależność o podobnym charakterze.

Akwizytor, który narusza wspomniane zasady, powinien zostać skreślony z rejestru prowadzonego przez Komisję  Nadzoru Finansowego. Tam też (albo ewentualnie do OFE) należałoby zgłosić nieprawidłowe postępowanie akwizytora.

[i]Podstawa prawna:

– art. 92, art. 93a, art. 94 ust. 4 pkt 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=4D49B5232BF065C99DDB15EE590ADA30?id=342882]ustawy z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 34, poz. 189)[/link][/i].