Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy. Tak wynikaz art. 111 k.p. Przepis ten podaje przykłady okoliczności, jakimi powinien kierować się pracodawca przy stosowaniu kary.

Może, a nawet powinien, uwzględniać także inne okoliczności. Ich rozważenie może doprowadzić nawet do odstąpienia od zastosowania kary. Wskazanie stopnia winy, jako uwzględnianego przy stosowaniu kary, potwierdza wniosek, że jest ona w ogóle przesłanką zastosowania kary. Wymierzenie upomnienia uzasadnione jest nawet w razie niewielkiego stopnia winy [b](wyrok SN z 1 lipca 1999 r., I PKN 86/99)[/b].

[i]Podstawa prawna:

– art. 111 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B5E347C50E4D2860978BAD3D891C7A48?n=1&id=76037&wid=337521]kodeksu pracy[/link] (tekst jedn. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)[/i]