Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy wobec osób niebędących pracownikami, które w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu uległy wypadkowi, dokonywane są nie w protokole powypadkowym, ale w karcie wypadku. Ustaleń takich dokonuje np. podmiot, na którego rzecz wykonywana jest praca na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia – w stosunku do wykonujących te umowy.

Do ustalenia okoliczności zdarzenia może być też zobowiązany pracodawca. Tak będzie w stosunku do osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub umowy o świadczenie usług albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym osoby te pozostają w stosunku pracy.

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku przedsiębiorca zatrudniający zleceniobiorcę sporządza kartę wypadku. Wzór tego dokumentu znajduje się w załączniku do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. Przy czym na sporządzenie karty podmiot ten ma maksymalnie 14 dni liczone od momentu uzyskania zawiadomienia o wypadku.

Poszkodowany lub uprawniony do jednorazowego odszkodowania członek jego rodziny może zgłosić uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w karcie wypadku.

O takim prawie muszą wcześniej zostać pouczeni przez podmiot sporządzający kartę wypadku.

Poza tym zaraz po otrzymaniu wiadomości o wypadku podmiot zobowiązany do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku powiadamia właściwą terenową jednostkę organizacyjną zakładu o wszczęciu postępowania powypadkowego, w którym może uczestniczyć przedstawiciel zakładu. Takie zawiadomienie musi mieć formę pisemną.

[i]Podstawa prawna:

– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=168000]rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (DzU nr 236, poz. 1992)[/link].[/i]