Patentu zmodernizować i ulepszyć nie można, można natomiast zmodernizować i ulepszyć sam wynalazek, a potem starać się o ochronę takiej modernizacji lub ulepszenia. Służy do tego tzw. patent dodatkowy. Procedura kończąca się jego przyznaniem toczy się według mniej więcej tych samych zasad co w przypadku patentu zwykłego.

Dotyczy to m.in. czasu postępowania, które może ciągnąć się nawet kilka lat. Czasu tego nie sposób określić bardziej precyzyjnie, bo zależy od bardzo wielu czynników (dziedzina techniki, skomplikowanie wynalazku, poprawność dokumentacji, istnienie rozwiązań podważających nowość lub poziom techniczny wynalazku itd.). Długość postępowania narzuca poniekąd sam ustawodawca.

Z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=8032EDF3EDD64AEBE326C13700C20E9F?id=169951]prawa własności przemysłowej (DzU z 2003 r. nr 119, poz. 1117 z późn. zm.)[/link] wynika, że w wielu postępowaniach dopiero po upływie 18 miesięcy od daty zgłoszenia wynalazku dodatkowego można ogłosić o tym w Biuletynie Urzędu Patentowego. Ogłoszenie takie jest obligatoryjnym elementem postępowania, ale uwaga: zgłaszający może wnioskować o dokonanie go w terminie wcześniejszym.

Mimo podobieństw istnieje też kilka różnic między przepisami dotyczącymi patentów „klasycznych” i dodatkowych. Przede wszystkim ten drugi co do zasady wygasa wraz z patentem głównym (jeśli więc wniosek patentowy zostanie złożony np. po 15 latach pozostawania w mocy patentu głównego, to patent dodatkowy będzie istniał nie dłużej niż 5 lat, bo tyle brakuje do wygaśnięcia patentu głównego, pozostającego w mocy nie dłużej niż 20 lat).

Nieco inne są też zasady ustalania opłat. Opłaty te wynoszą: 550 zł za zgłoszenie ulepszenia (plus 25 zł za każdą stronę dokumentacji patentowej powyżej dwudziestu), 90 zł za publikację w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” informacji o udzieleniu patentu (plus 10 zł za każdą stronę opisu patentowego powyżej dziesięciu) oraz 1500 zł za ochronę (ta ostatnia opłata ma charakter zryczałtowany, tzn. 1500 zł pozwala utrzymać patent dodatkowy przez cały czas trwania patentu dodatkowego, bez względu na to, jak długo pozostanie on w mocy).

[i]Autor jest rzecznikiem patentowym[/i]