Nie dla wszystkich prawników takie rozwiązanie jest jednak oczywiste. Decydujące będzie to, jak stanowisko pracy rozumie zatrudniający i w jaki sprzęt je wyposażył.

[b]- Moja praca wymaga wyjazdów w teren i zostałam wyposażona w laptop. Po badaniach lekarskich uzyskałam zaświadczenie, że do pracy muszę mieć szkła korekcyjne.

Na mój wniosek o dofinansowanie szef odpowiedział, że rozporządzenie regulujące dopłaty do szkieł korekcyjnych dla zatrudnionych przy monitorach ekranowych nie przewiduje osób użytkujących laptopy. Dlatego dopłata mi się nie należy. Czy istotnie tak jest?[/b] – pyta czytelnik.

Aby rozstrzygnąć te wątpliwości, należy sięgnąć do [link=http://akty-prawne.rp.pl/Dokumenty/Rozporzadzenia/1998/DU1998Nr148poz%20973.htm]rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (DzU nr 148, poz. 973[/link], dalej rozporządzenie).

To ono w § 8 nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia zatrudnionym okularów korygujących wzrok zgodnie z zaleceniami lekarza, jeżeli „wykaże on potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego”.

Ważne jest przy tym, gdzie i jak długo zatrudniony użytkuje go podczas swojej aktywności. Jeśli co najmniej przez połowę dobowego wymiaru, czyli cztery godziny, to zarówno pracownik, praktykant, jak i stażysta skorzystają z dobrodziejstwa tych przepisów. I nie ma to nic wspólnego z wymiarem etatu. Niekiedy bowiem zaangażowani na jego cząstkę spędzą przed komputerem osiem godzin.

[ramka][b]Przykład 1[/b]

Pracownik działu płac ma 2/5 etatu i pracuje w poniedziałki i czwartki od 9 do 17, czyli dwa dni w tygodniu po osiem godzin dziennie. Miałby więc prawo do refundacji za okulary.

Choć w tej firmie ma mniej niż pół etatu, to w swoje dni aktywności przed ekranem komputera jest ponad cztery godziny, czyli więcej niż połowę dobowego wymiaru czasu pracy.[/ramka]

[srodtytul]Biurko, krzesło, klawiatura[/srodtytul]

Niemniej ważne będzie także zdefiniowanie stanowiska pracy. Tu też pomoże rozporządzenie (§ 2 pkt 2). Może ono być wyposażone w różne środki i przedmioty, w tym stół, krzesło, monitor ekranowy, klawiaturę, jednostkę centralną lub stację dyskietek.

Jeśli oprócz komputera stacjonarnego szef dopuszcza używanie laptopa lub wręcz zamienia tradycyjne urządzenia na mniejsze i nowocześniejsze, nie powinien uchylać się od obowiązków i ograniczać pracownikom korzystania z należnych im praw. Sytuacja podwładnego może się jednak zmienić, gdy laptop jest dla niego jedynym i podstawowym narzędziem pracy, którą wykonuje z dala od zakładu.

Jeśli jednak postanowienia o refundowaniu szkieł korekcyjnych będą zapisane w regulaminie pracy bez dodatkowych warunków, szef już łatwo nie wywinie się od powinności wobec załogi, bez względu na to, gdzie będzie ona świadczyć zadania.

[srodtytul]Wyjątek z ekranami[/srodtytul]

Przy laptopach dla wielu specjalistów decydujący jest § 3 pkt 3 rozporządzenia. Wyłącza on stosowanie tej regulacji do systemu przenośnego nieprzeznaczonego do użytkowania na danym stanowisku. Chodzi o urządzenia wyposażone w wyświetlacze ciekłokrystaliczne, czyli m.in. laptopy.

Rozporządzenie nie dotyczy także kalkulatorów ani kas rejestrujących czy innych urządzeń z małymi ekranami (pkt 5) oraz maszyn do pisania z wyświetlaczem ekranowym (pkt 6).

[ramka][b]Przykład 2[/b]

Maszyny do pisania z wyświetlaczem ekranowym stosują niektóre sądy, np. przy protokołowaniu rozpraw. Pracujące na nich sekretarki nie skorzystają z uprawnień związanych z obsługą monitora ekranowego, choćby maszyna była stacjonarna. [/ramka]

[srodtytul]Soczewki też nie[/srodtytul]

Niewykluczone, że taka regulacja wynika z technologicznego opóźnienia lub świadomego wyboru ustawodawcy, ale stosowana jest niekonsekwentnie. Ekrany ciekłokrystaliczne lub plazmowe używane w jednostkach stacjonarnych i laptopach mają prawie zerową radiację, a ochronie przed nią służyć mają właśnie przepisy o przerwach w pracy i finansowaniu okularów przez firmę.

Monitory o standardowej budowie mają wyższą radiację, emitowaną w około 90 proc. z tylnej części obudowy. Pracujący na laptopie nie korzysta z pięciominutowych przerw po każdej godzinie pracy, a z kolei wykonujący zadania przy ekranie ciekłokrystalicznym zamontowanym w stacjonarnej jednostce ma prawo do takiej pauzy (wliczanej do czasu pracy), choć ten typ monitora prawie nie wykazuje radiacji.

To niejedyna luka w polskich przepisach.

[b]Dyrektywa Rady 90/269/EWG z 29 maja 1990 r. [/b]w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe (DzUrz WE L 156 z 21 czerwca 1990 r.) określa, że pracodawca jest zobowiązany do refundowania zarówno okularów korygujących wzrok, jak i soczewek kontaktowych. Krajowe rozporządzenie natomiast mówi tylko o okularach.

Przepisy nie są jednoznaczne, dlatego wystąpiliśmy do Głównego Inspektoratu Pracy o stanowisko w sprawie traktowania pracujących na przenośnym sprzęcie komputerowym i obowiązków pracodawcy wobec takich osób, w tym refundowania im zakupu szkieł korekcyjnych.

[ramka][b]Komentuje Patrycja Zawirska prawniczka z Bartłomiej Raczkowski Kancelaria Prawa Pracy[/b]

Obowiązek zapewnienia pracownikom okularów korygujących wskazuje rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Jego § 3 pkt 4 wyłącza stosowanie go do „systemów przenośnych nieprzeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy”. Nie oznacza to jednak, że korzystanie z laptopa w sposób automatyczny znosi obowiązek dofinansowania okularów korygujących.

Uważam, że zatrudnionym należy się ono, jeżeli korzystają z komputerów przenośnych na swoich stanowiskach, np. gdy szef zapewnił pracownikom biurowym laptopy zamiast komputerów stacjonarnych.

Nie ma tu znaczenia, że od czasu do czasu podwładny wyjeżdża w teren, zabierając ze sobą laptop. Inaczej będzie u osób, które korzystają z laptopa, ale nie na stanowisku pracy w sposób zdefiniowany w § 2 pkt 2 rozporządzenia (monitor, klawiatura, stół, krzesło itd.).[/ramka]

[i][b]Czytaj więcej w serwisie:[/b]

[b][link=http://www.rp.pl/temat/302416.html] rp.pl » Dobra Firma » Kadry i płace » BHP » Okulary[/link][/b][/i]