Po raz pierwszy trzeba rozliczyć odpady do połowy marca. W poprzednich latach przedsiębiorcy mieli czas do końca pierwszego kwartału.

Odpady na nowych zasadach

- Do 15 marca wytwórcy odpadów (oprócz tych, którzy wytwarzają odpady komunalne) a także prowadzący ich zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie oraz odbierający odpady komunalne przedkładają „Roczne zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów”.

Takie zestawienie za rok poprzedni trzeba przekazać marszałkowi województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Obowiązek wynika z ustawy o odpadach (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 185, poz. 1243 ze zm.), konkretnie z jej art. 37.

AGD i elektronika

Dla zajmujących się tym sprzętem 15 marca to ostatni dzień wysyłania zarówno rocznych, jak i półrocznych sprawozdań.

- Półroczne sprawozdania (OŚ-SEE 2) muszą przesłać w tym terminie wprowadzający na teren kraju sprzęt elektryczny i elektroniczny (producenci i importerzy). Dotyczy to zarówno zajmujących się urządzeniami dla gospodarstw domowych, jak i innym sprzętem.

Zgodnie z ustawową definicją chodzi o te urządzenia, których prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych i  mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych, zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym do  1000 V  dla prądu zmiennego i 1500 V  dla prądu stałego (grupy sprzętu określa załącznik do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; DzU z 2005 r. nr 180, poz. 1495 ze zm.).

Adresatem sprawozdania jest główny inspektor ochrony środowiska. Jest to sprawozdanie zgodne z art. 24 ustawy.

Uwaga! Nie podaje się danych o rodzaju i masie baterii oraz akumulatorów stosowanych na potrzeby działania sprzętu – są one rozliczane odrębnie.

- W tym samym terminie przekazać trzeba roczne sprawozdanie (OŚ-SEE 3) także związane z wprowadzonym i zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Podaje się w nim osiągnięte  poziomy zbierania, odzysku i recyklingu. Wynika to z art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy o zużytym sprzęcie.

- Do GIOŚ wprowadzający przesyła też wykaz zakładów przetwarzania, z którymi zawarł umowę. Przypominamy, że wprowadzający ma obowiązek zawrzeć umowę z prowadzącymi zakłady przetwarzania, wpisanymi do rejestru GIOŚ. Zdolności przetwórcze tych podmiotów muszą umożliwiać przetworzenie zebranego zużytego sprzętu (zgodnie z  art. 33 ustawy).

- Te firmy, które nie podpisały umowy z organizacją odzysku i nie osiągnęły odpowiednich poziomów zbierania, składają także sprawozdanie OŚ-SEE 1 o wysokości należnej opłaty produktowej, z podziałem na poszczególne grupy sprzętu (zgodnie z art. 67 ustawy).

- W tym samym terminie swoje wyliczenia składają:

– zbierający zużyty sprzęt,

– prowadzący zakłady przetwarzania,

– zajmujący się recyklingiem lub innymi niż recykling procesami odzysku.

Adresatem, podobnie jak dla wprowadzających, jest GIOŚ, a obowiązek wynika z art. 40, 51 i 56 ustawy o zużytym sprzęcie.

Gdy zabraknie sieci

O rocznym rozliczeniu pamiętać też muszą przedsiębiorcy wprowadzający pojazdy, zarówno ich producenci jak i importerzy.

- Roczne sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów składają głównemu inspektorowi ochrony środowiska na podstawie art. 15 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (DzU z 2005 r. nr 25, poz. 202 ze zm.).

Baterie w odrębnych formularzach

Przepisów o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (DzU z 2007 r., poz. 607 ze zm.) nie stosuje się już do baterii i akumulatorów.

Przedsiębiorcy rozliczają się z obowiązków w tym zakresie zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach (DzU z 2009 r. nr 79, poz. 666 ze zm.). Właściwym w tym zakresie organem jest marszałek województwa. Po raz pierwszy rozliczenia na podstawie odrębnej ustawy dokonują za 2010 rok.

- Wprowadzający do Polski baterie lub akumulatory (czyli producenci i importerzy, w tym także ogniw zamontowanych w sprzęcie lub pojazdach) przedkładają marszałkowi województwa roczne sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych w poprzednim roku do obrotu baterii i akumulatorów (art. 34 ust. 2 ustawy).

Właściwym jest marszałek ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wprowadzającego, a jeżeli firma nie ma siedziby w kraju – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

- Wprowadzający baterie lub akumulatory przenośne przed- kłada roczne sprawozdanie o  osiągniętych poziomach zbierania. Wykazuje przy tym  punkty zbierania prowadzone przez zbierającego zużyte ogniwa i tzw. miejsca odbioru, z których zbierający odbiera zużyte baterie (zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy).

- Wprowadzający przedkłada wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów, z którymi ma zawartą umowę.

- Wprowadzający przesyłają roczne sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na  publiczne kampanie edukacyjne (art. 37 ust. 6 ustawy).

- Wprowadzający, który w 2010 roku nie przeznaczył na publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 0,1 proc. rocznych przychodów z tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów, przekazuje na wyodrębniony rachunek urzędu marszałkowskiego stosowną kwotę (art. 37 ust. 4 ustawy).

Uwaga! Wydatki na publiczne kampanie edukacyjne wlicza się do kosztów uzyskania przychodów.

- Wprowadzający, który nie osiągnął w poprzednim roku wymaganego poziomu zbierania, przedkłada marszałkowi roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej i wpłaca ją na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego.

Opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki tej opłaty i różnicy między masą zużytych ogniw, jaką należy zebrać, aby osiągnąć wymagany poziom zbierania, a masą zebranych ogniw.

- Sprzedawca detaliczny akumulatorów (baterii) samochodowych i przemysłowych (kwasowo-ołowiowych) przedkłada marszałkowi sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej przez klientów opłaty depozytowej w poprzednim roku.

Przekazuje także nieodebraną w poprzednim roku opłatę na odrębny rachunek urzędu marszałkowskiego.

Uwaga! To nowy obowiązek. Pierwszy raz przekazywana jest opłata za 2010 rok.

- Zbierający zużyte baterie lub akumulatory przenośne (np. prowadzący punkt zbierania odpadów, mający pozwolenie na prowadzenie takiej działalności lub zbierający odpady komunalne) składają sprawozdanie o masie zebranych zużytych baterii i akumulatorów przenośnych, ogółem i w rozbiciu na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi mają zawartą umowę.

Uwaga! W tym wypadku właściwy jest urząd marszałkowski ze względu na miejsce prowadzenia działalności w zakresie zbierania zużytych ogniw.

- Prowadzący zakłady przetwarzania składają sprawozdanie o rodzaju i masie przyjętych i przetworzonych zużytych baterii i akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu w poprzednim roku.

Uwaga! W tym wypadku właściwy jest urząd marszałkowski ze względu na miejsce prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania zużytych ogniw.

 

Czytaj też:

 

Zobacz

»

Ochrona środowiska

»

Sprawozdania