Kończy się pierwszy kwartał roku,  a wraz z nim czas, w którym  pracownik musi wykorzystać zaległe  wolne. Urlopu wypoczynkowego należy udzielić  mu  w roku kalendarzowym, w którym nabył do niego prawo,  tzn. do   31 grudnia. Opóźnienia mogą zdarzyć się zupełnie wyjątkowo, gdy skorzystanie  z urlopu w danym roku  nie było możliwe. Sytuacja  taka nastąpi  np. w razie choroby pracownika,  przebywania na urlopie macierzyńskim  czy uczestnictwa w obowiązkowych ćwiczeniach wojskowych.

Zgodnie z art. 168  kodeksu pracy zaległy  urlop powinien zostać  udzielony do końca pierwszego kwartału roku następnego. Nie oznacza to jednak, że wszystkie dni wolnego muszą być wykorzystane  do końca marca. Wystarczy,  że pracownik rozpocznie urlop w tym terminie, a jego dalsza część może  przypadać na  kwiecień.

Nieudzielenie przez szefa dni wolnych do końca pierwszego kwartału nie powoduje  utraty prawa do urlopu. Na pracodawcy wciąż będzie spoczywał obowiązek zagwarantowania wolnego. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy płaci się jednak wyłącznie w przypadku  rozwiązania stosunku pracy. Prawo do urlopu przedawnia się – podobnie jak inne roszczenia pracownicze – po  trzech  latach.

W praktyce może dojść do sytuacji,  kiedy to pracodawca  zamierza wysłać pracownika na zaległy urlop, a ten konsekwentnie odmawia. W takiej sytuacji szef ma prawo  jednostronnie udzielić  mu wolnego. Zatrudniony będzie tą decyzją związany,  a pracodawca będzie miał prawo, a nawet obowiązek,  nie dopuścić go w tym czasie do wykonywania obowiązków.

Powinniśmy pamiętać, że to szef  jest odpowiedzialny za organizację  pracy w firmie  i  przestrzeganie w niej  prawa. W przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy osoby odpowiedzialne za to, że podwładni nie wykorzystali wolnego  w  terminie,  mogą ponieść z tego tytułu konsekwencje finansowe. Za nieudzielenie pracownikowi przysługującego mu urlopu  inspektor pracy może ukarać mandatem do  5 tys. zł. Jeżeli sprawa trafi do sądu, to ten może nałożyć grzywnę w wysokości nawet do 30 tys. zł.

Autorka jest prawnikiem  w kancelarii Raczkowski i Wspólnicy

 

Czytaj również:

 

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

Więcej informacji w serwisie:

Urlop wypoczynkowy