Firma może określać profil działalności

W nazwie spółki można podać informacje o profilu jej działalności

Aktualizacja: 05.05.2011 04:44 Publikacja: 05.05.2011 03:00

Firma może określać profil działalności

Foto: www.sxc.hu

Firma stanowi obligatoryjny element umowy spółki komandytowej podlegający obowiązkowemu ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców. Nazwa podmiotu ma na celu jego odróżnienie od innych uczestników obrotu gospodarczego.

Musi ona odpowiadać następującym regułom: prawdziwości, jedności, wyłączności, ciągłości, jawności i pełności.

Co do zasady w skład firmy spółki komandytowej mogą wchodzić wyłącznie nazwiska albo nazwy komplementariuszy.

W sytuacji w której spółkę komandytową tworzą jedynie osoby fizyczne, korpus firmy powinien zawierać nazwisko jednego, kilku, ewentualnie wszystkich wspólników ponoszących nieograniczoną odpowiedzialność za jej zobowiązania (tj. komplementariuszy).

Może być on też wzbogacony ich imionami albo pierwszymi literami imion. Koniecznym dodatkiem natomiast jest oznaczenie „spółka komandytowa”.

Przykład 1

Nazwa spółki, w której pan Nowak jest komplementariuszem, może być następująca: Krzysztof Nowak spółka komandytowa.

Przy czym nie może być on – przy zgłoszeniu do KRS – skracany ani używany w innych  niż polski  językach. Dopuszczalne jest za to podanie w dodatku pozostałych informacji o prowadzonym przedsiębiorstwie, np. o rodzaju działalności.

Przykład 2

Komplementariusz  pani Kowalska  stwierdziła, że w firmie musi być dodatek wskazujący na profil działalności spółki. W związku z tym jej nazwa może brzmieć tak: Beata Kowalska – Produkcja Artykułów Biurowych – spółka komandytowa.

Gdy komplementariuszem jest osoba prawna bądź spółka osobowa, to w firmie podmiotu – oprócz dodatku „spółka komandytowa” – należy podać jej pełne brzmienie.

Przykład 3

Komplementariuszem jest X sp. z o.o., dlatego nazwa spółki komandytowej, podlegająca ujawnieniu w KRS, to: X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowa.

Nie jest jednak wykluczone zamieszczenie nazwiska komplementariusza osoby fizycznej.

Przykład 4

Komplementariuszami są: pani Wiśniewska oraz Y SA.  Firma spółki komandytowej może być zatem sformułowana: S. Wiśniewska – Y spółka akcyjna – spółka komandytowa.

Skrót firmy

Możliwe jest używanie w obrocie tylko jednego skrótu, a mianowicie „sp.k.”.

Przykład 5

Pełna nazwa spółki komandytowej brzmi: ABC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowa, a zatem jej prawidłowy skrót to: ABC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Oznacza to, że zakazane jest wprowadzanie innych skrótów dodatków, podobnie jak nie podlega skróceniu korpus firmy.

Przykład 6

Pełna nazwa spółki komandytowej brzmi: ABC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowa. Nieprawidłowy jest więc m.in. skrót: ABC sp. z o.o. – sp.k. albo ABC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka k.

Ewentualność posługiwania się skrótem nazwy przewiduje także art. 435 § 4 kodeksu cywilnego , nakładając równocześnie obowiązek zgłoszenia go w KRS (art. 432 § 2 k.c.).

Skutki ujawnienia komandytariusza w firmie

W świetle art. 104 § 4 kodeksu spółek handlowych zakazane jest umieszczanie w firmie spółki nazwy bądź nazwiska komandytariusza. Naruszenie dyspozycji cytowanego przepisu skutkuje rozszerzeniem odpowiedzialności tego uczestnika podmiotu za jego zobowiązania wobec osób trzecich.

Z dniem zarejestrowania takiej nazwy przestaje być ona zatem limitowana wysokością sumy komandytowej, a staje się nieograniczona, osobista, solidarna i subsydiarna. Komandytariusz odpowiada więc w takim wypadku  jak komplementariusz.

Przykład 7

Pan Igor jest komandytariuszem w spółce komandytowej. Jego nazwisko umieszczone jest w firmie podmiotu. Jeden z jego wierzycieli wystąpił przeciwko spółce oraz panu Igorowi o zapłatę kwoty 100 tys. zł.

Ten ostatni – w odpowiedzi na pozew – podniósł jednak, że jego odpowiedzialność za zobowiązania spółki wobec kontrahentów ograniczona jest do 5 tys. zł (sumy komandytowej). Pan Igor nie ma racji.

Umieszczenie jego nazwiska w firmie spółki zrównuje bowiem sytuację ww. w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania spółki wobec osób trzecich ze statusem komplementariuszy.

Ważne: Wszelkie zmiany w zakresie firmy muszą być zgłoszone do KRS w ciągu siedmiu dni od daty zaistnienia tej modyfikacji.

Ochrona firmy

W sytuacji w której prawo do firmy zostało zagrożone cudzym bezprawnym działaniem, przedsiębiorca może zażądać jego zaniechania.

Natomiast jeżeli doszło już do naruszenia, przysługuje mu także prawo domagania się usunięcia skutków tego nielegalnego zachowania, złożenia oświadczenia bądź oświadczeń  o odpowiedniej treści i formie, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia.

Przykład 8

Karina Kowalczyk – Kremy do twarzy – sp.k. wystąpiła przeciwko panu Olafowi, prowadzącemu  w tej samej miejscowości, w której mieściła się siedziba spółki, samodzielną działalność gospodarczą w zakresie produkcji kosmetyków, z pozwem o odszkodowanie w kwocie 20 tys. zł z tytułu naruszenia prawa do firmy podmiotu reprezentowanego przez panią Karinę, a także opublikowania w dzienniku o ogólnopolskim zasięgu przeprosin.

Według pani Kariny pan Olaf wykorzystał w swoim logo znak graficzny spółki komandytowej. Jeżeli pani Karina wykaże, że zachowanie pana Olafa było bezprawne, a ponadto udowodni wysokość poniesionej szkody, jej roszczenia zostaną uwzględnione.

Podstawa prawna:

- art. 104 – 105 i 110 § 1 pkt 1 ustawy z 15 września 2000 Kodeks spółek handlowych (DzU  z 2000 r. nr 94, poz. 1037 ze zm.),

- art. 43

2

§ 2, art. 43

5

§ 3, art. 4310

ustawy z 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (DzU z 1964 r.  nr 16, poz. 93 ze zm.)

Autorka jest adwokatem, prowadzi własną kancelarię w Płocku

Zobacz serwisy:

Zakładamy spółkę » Spółka komandytowa

Spółki » Spółka komandytowa

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Zawody prawnicze
Adwokaci chcą mieć swoją "umowę o pracę"
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Prawnicy
Profesorowie prawa bronią b. promotora Dudy. "Brutalny atak ministra Czarnka"