Uprawnienia kontrolne w zakresie wydatkowania środków zakładowego funduszu rehabilitacji (zfron) mają właściwe terenowo urzędy skarbowe (art. 33 ust. 6 koy o rehabilitacji).

Jeśli wykryją, że pracodawca niewłaściwie je wykorzystuje, będzie  musiał zwrócić 100 proc. nieprawidłowo wydatkowanej kwoty na zfron oraz wpłacić 30 proc. tej kwoty na PFRON do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ujawnienie nieprawidłowości. To samo grozi mu za niedotrzymanie terminu wpłaty środków zfron na konto tego funduszu.

Uprawnienia kontrolne ma również Najwyższa Izba Kontroli. Może bowiem sprawdzać działalność jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców) w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe lub komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa, w szczególności w zakresie, w jakim udzielają lub korzystają z pomocy publicznej podlegającej monitorowaniu, w rozumieniu odrębnych przepisów.

Tak stanowi art. 2 ust. 3 pkt 5a ustawy z 23 grudnia 1994 o Najwyższej Izbie Kontroli (DzU z 2007 r. nr 231, poz. 1701 ze zm.).

Autorka jest wiceprezesem Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Zobacz więcej w serwisie:

Kadry i płace

»

Niepełnosprawny w firmie

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

»

Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Kadry i płace

»

Niepełnosprawny w firmie

»

Zakłady pracy chronionej