Szpital uzdrowiskowy w Kołobrzegu będzie musiał powtórzyć dokonanie oceny ofert przedstawionych w przetargu nieograniczonym, w którym miał zostać wybrany wykonawca zamówienia na świadczenie usług w zakresie przygotowania i podawania posiłków dla pacjentów i gości.

Odwołanie do Izby

Najpierw kołobrzeski szpital uznał, że przetarg nieograniczony wygrała spółka E, potem jednak inny przedsiębiorca ubiegający się o zamówienie (spółka P) złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, domagając się powtórzenia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

Spółka P zarzuciła szpitalowi naruszenie zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.

Podnosiła, że jadłospisy przedstawione przez zwycięskiego konkurenta spółkę E nie odpowiadają wymaganiom zamawiającego, które zostały zamieszczone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wskazywała, że w specyfikacji zamawiający wymagał złożenia przez wykonawców 60 przykładowych jadłospisów uwzględniających postawione przez niego wymogi. Precyzowały one oczekiwania w zakresie produktów i minimalnych wymagań wartości gramowych dla wyżywienia gości komercyjnych i pacjentów z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Odwołujący wskazywał w odwołaniu na rozbieżności między treścią oferty konkurencyjnej spółki E a wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wytykał, że jadłospis konkurenta nie przewidywał np. ciasta we wszystkie dni, nie określał gramatury mięsa, nie uwzględniał kompotu czy surówki, nie ustalał, że herbata z cytryną będzie podawana do każdego posiłku. Zbyt wiele było też w nim dań półmięsnych dla gości komercyjnych.

Jest interes odwołującego

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

W opinii Krajowej Izby Odwoławczej (KIO 638/11) odwołujący ma interes we wniesieniu odwołania, bo w razie potwierdzenia się podniesionych zarzutów jego oferta zostałaby uznana za najkorzystniejszą.

– Obowiązkiem wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia jest zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnego z potrzebami i założeniami opisanymi przez zamawiającego w specyfikacji.

Założenia dla przygotowania ofert przez wykonawców powinny być wyraźnie sprecyzowane i jednakowe dla wszystkich oferentów – uznała najpierw KIO.

Ważne kryterium oceny

W rozpatrywanej sprawie ocena wartości jadłospisów była jednym z kryteriów oceny ofert o wadze 30 proc.

Wobec szczegółowego określenia przez zamawiającego wymaganych produktów oraz minimalnych wymogów dotyczących wartości gramowych i tak ustanowionego kryterium oceny złożenie oferty niespełniającej tych wymagań stanowiło jednoznacznie o jej sprzeczności z treścią specyfikacji.

– Bez znaczenia na tym etapie postępowania pozostała przy tym prawidłowość przygotowanych jadłospisów pod względem zasad żywienia – uzasadniła KIO.

Według niej istotą sporu w sprawie było stwierdzenie, czy jadłospisy składane przez wykonawców ubiegających się o zamówienie powinny być zgodne z postanowieniami siwz. Zamawiający wymagał złożenia przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia przykładowych jadłospisów (jednoznacznie wynikało to z siwz).

Szpital prosił w specyfikacji o dołączenie do oferty 60 jadłospisów zawierających: minimalne wymogi gramowe, wymogi dotyczące składników poszczególnych posiłków z uwzględnieniem sezonowości warzyw i owoców, kaloryczności, zawartości węglowodanów, białek, tłuszczów, wymienników.

Wymogi, a nie zalecenia

Krajowa Izba Odwoławcza zauważyła, że obowiązek przygotowania na etapie składania ofert jadłospisów zgodnie z określonymi wymaganiami potwierdził zamawiający w odpowiedzi na jedno z pytań dotyczących specyfikacji.

Na pytanie: czy podane wymagania dotyczące jadłospisów są jedynie zaleceniami zamawiającego czy bezwzględnym wymogiem obowiązującym przy przygotowaniu jadłospisów składających się na treść oferty, zamawiający stwierdził, że „podane wymagania są bezwzględnym wymogiem”.

Dokumenty odnoszące się bezpośrednio do przedmiotu przyszłego zobowiązania, opisujące sposób jego wykonania, stanowiące ponadto przedmiot oceny w ramach ustanowionych kryteriów, stanowią oświadczenie woli wyrażające zobowiązanie do określonego wykonania zamówienia i jako takie są częścią oferty. Sporne jadłospisy w żadnym razie nie mogą zostać zakwalifikowane jako dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych przez zamawiającego – uznała KIO.

Szpital, w myśl jej wyroku , ma powtórzyć czynność oceny ofert.

Czytaj też:

Zobacz więcej

:

» Zamówienia publiczne » Przygotowanie postępowania » Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zobacz:

Wyroki Krajowej Izby Odwoławczej